Cartrefi i bobl sy'n byw gydag anableddau dysgu

Post date: 
Friday, 24 March 2017
Category: 
Cymru

Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr, ond mewn byd lle mae gwneud tasgau o ddydd i ddydd a symud o amgylch yn ddiogel ac yn annibynnol yn ein cartrefi ein hunain yn rhywbeth mae llawer ohonon ni'n ei gymryd yn ganiataol, nid yw anghenion pobl sydd ag anableddau dysgu ac sydd â cholled golwg – sy'n ei chael hi'n anodd iawn gwneud tasgau o'r fath – yn cael llawer o flaenoriaeth ym maes tai.

Mae RNIB Cymru yn ymateb i anghenion pobl sydd ag anableddau dysgu ac sy'n colli'u golwg, ac mae wedi cynhyrchu canllawiau ar gyfer darparwyr tai: 'Cartrefi i bobl sy'n byw gydag anableddau dysgu ac sydd â cholled golwg – canllawiau ar gyfer darparu amgylchedd diogel a hygyrch'.

Amcangyfrifir bod gan 1.5 miliwn o oedolion yng ngwledydd Prydain anabledd dysgu, ac mae tua un ymhob deg ohonyn nhw hefyd â cholled golwg. Gall nodweddion dylunio bach yn y cartref wneud gwahaniaeth mawr i bobl sydd ag anabledd dysgu ac sydd â cholled golwg. Mae cartref hygyrch yn gwella annibyniaeth, yn lleihau damweiniau a chwympiadau, yn gwella lles ac ansawdd byw, ac yn lleihau'r lefelau o ofal a chymorth sydd eu hangen.

Mae canllawiau RNIB Cymru yn rhoi cyfarwyddiadau clir a hawdd eu deall ar sut i ddylunio, ailwampio a chynnal llety mewn ffordd a fydd yn ymateb orau i anghenion pobl sydd ag anableddau dysgu ac sydd â cholled golwg. Mae hyn yn cynnwys defnydd priodol o liw, goleuo, canfod ffyrdd, arwyddion, arwynebedd, acwsteg, gerddi ac ardaloedd allanol hygyrch, a chyngor ar sut i ddod o hyd i wasanaethau gofal llygaid.

Meddai Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru: "Mae pobl sydd ag anableddau dysgu ddeg gwaith yn fwy tebygol o fod â cholled golwg. Efallai na fydd colled golwg yn gyflwr amlwg bob tro, felly gall creu amgylchedd hygyrch yn y cartref wneud gwahaniaeth mawr i ansawdd bywyd rhywun.

"Gweledigaeth RNIB Cymru, gan ddechrau gyda'r canllawiau yma, yw ceisio creu adeiladau a thai yng Nghymru sydd wedi'u dylunio mewn ffordd gynhwysol ac sy'n hygyrch i bawb, fel bod modd i bobl sydd ag anableddau dysgu ac sydd â cholled golwg aros yn ddiogel, parhau i fod yn annibynnol a bod â'r ansawdd bywyd gorau posibl heb orfod poeni am yr amgylchedd o'u cwmpas yn eu cartrefi.

"Mae'r canllawiau, ynghyd â gwaith da ein tîm Visibly Better, sy'n gwneud gwaith ymgynghori, darparu hyfforddiant, gwaith ymchwil ac achredu ar hygyrchedd i adeiladwyr a dylunwyr yng Nghymru, yn tynnu sylw at y newidiadau sydd eu hangen er mwyn gwneud llety yn hygyrch. Maen nhw'n gamau syml a hawdd i'w hymgorffori gan amlaf, ond gallan nhw wneud gwahaniaeth mawr i ansawdd bywyd rhywun."

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i gyhoeddi canllawiau'r RNIB. Meddai Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi lansiad y cyhoeddiad newydd yma gan RNIB Cymru. Bydd y canllawiau, pan fyddan nhw'n cael eu rhoi ar waith, yn gwella bywydau pobl sydd ag anableddau dysgu ac sydd â cholled golwg.

"Gall gwneud newidiadau o'r fath helpu pobl i fyw'n annibynnol cyn hired â phosibl gan leihau'r galw am wasanaethau iechyd a gofal neu gynorthwyo i ryddhau pobl yn gynnar o'r ysbyty.

"Mae hyn yn amlwg yn cyfrannu at rai o brif amcanion Llywodraeth Cymru ym maes iechyd gan gynnwys byw'n annibynnol, lleihau blocio gwelyau, a lleihau derbyniadau i'r ysbyty, ond yn fwy na hynny, mae'n helpu pobl i fyw eu bywydau'n llawn."

Mae modd gweld y canllawiau ar y wefan: www.rnib.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Rheolwr Cyfathrebu Dwyieithog: [email protected] 029 2082 8563