Cynhwysiant Digidol

Ar-lein Heddiw

Rydyn ni'n gwybod bod technoleg yn gallu gwneud bywyd pawb yn haws, ond mae'n gallu bod yn anodd gwybod lle i ddechrau os oes gyda chi nam ar y synhwyrau.

Mae ein timau ni'n cyflwyno'r manteision o fod ar-lein i bobl yng Nghymru.

  • Rydyn ni'n rhoi'r wybodaeth, y sgiliau sylfaenol a'r hyder i bobl, ac yn eu helpu gyda'u camau cyntaf wrth ddefnyddio technoleg.
  • Rydyn ni'n darparu cymorth drwy ymweliadau cartref, digwyddiadau, a chynnal arddangosiadau gyda theclynnau fel llechi, ffonau clyfar a theclynnau e-ddarllen.

Rydyn ni am gysylltu â phobl sydd ag ychydig bach neu ddim profiad o gwbl fynd ar-lein, ynghyd â phobl sydd bellach wedi colli eu golwg ac all fod angen dysgu am ffyrdd newydd o fod ar-lein.

Prosiect a ariennir gan y Loteri Fawr yw Ar-lein Heddiw Cymru, a gaiff ei arwain gan RNIB, a'i weithredu mewn partneriaeth â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru a Vision Support.  

I gael rhagor o wybodaeth am sut allwn ni eich helpu chi i fynd ar-lein, gallwch ein ffonio ni ar 029 2082 8500 neu drwy anfon e-bost i [email protected]

Cipolwg ar y Dyfodol

Mae Cipolwg ar y Dyfodol (“Future Insights”) yn brosiect a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr o dan raglen Dyfodol Disglair. Mae'r prosiect pum mlynedd yn cefnogi pobl ifanc sydd â cholled golwg rhwng 14 a 25 oed i ennill profiad gwaith gwerthfawr, meithrin hyder a chynyddu annibyniaeth.

Mae Cipolwg ar y Dyfodol yn bartneriaeth rhwng RNIB Cymru, UCan a Chŵn Tywys.

Mae tîm cynhwysiant Digidol RNIB Cymru yn cefnogi'r prosiect drwy'r canlynol:

  • Gweithio'n agos gyda phobl ifanc a chyflogwyr i sicrhau bod y dechnoleg gywir ar waith fel y gallant fanteisio i'r eithaf ar eu profiad gwaith. Mae hyn yn cynnwys asesu pa dechnoleg a all gefnogi'r person ifanc ar ei leoliad, cysylltu â chyflogwyr, gosod a ffurfweddu meddalwedd a hyfforddi'r person ifanc er mwyn sicrhau y gallant ei ddefnyddio'n effeithiol.
  • Cefnogi gwyliau gweithgaredd preswyl byr, lle y gall pobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau meithrin hyder, dysgu sgiliau annibyniaeth a chefnogi ei gilydd drwy rannu profiadau.
  • Cefnogi diwrnodau hyfforddiant cyflogaeth.