Lleisiau Coll: Lansio prosiect cenedlaethol i ddysgu pam nad yw pobl yn pleidleisio Amser i glywed gan Gymru gyfan, meddai Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

Post date: 
Wednesday, 19 July 2017
Category: 
Cymru

Heddiw gwelir lansiad prosiect sy’n sbarduno sgwrs genedlaethol gyda phobl ledled Cymru am bleidleisio, rhwystrau rhag pleidleisio, gan ofyn i bobl nad ydyn nhw’n pleidleisio am eu barn am wleidyddiaeth.    

 NonVoterQuestionnaireFINALCY.docx (Word, 18.52 KB)

Bydd ‘Lleisiau Coll’ yn darganfod sut mae pobl yn teimlo am wleidyddiaeth yng Nghymru a pham nad yw cynifer o bobl dal ddim yn pleidleisio.

Bydd y prosiect yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau fel arolygon ar-lein, sgyrsiau mewn grwpiau ar-lein, grwpiau ffocws wyneb yn wyneb yn ogystal â siarad â phobl ar y stryd.

Mae sefydliad mwyaf blaenllaw Cymru dros ddemocratiaeth, Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru wedi ymuno â’r Comisiwn Etholiadol, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Cymorth Cymru, Llamau, RNIB Cymru, ProMo-Cymru, Chwarae Teg, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, WISERD, Cyngor ar Bopeth, Rhwydwaith Llywodraeth Agored Cymru a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe i weithio ar y prosiect hwn sy’n anelu at siarad â chynifer o bobl ag sy’n bosibl dros yr ychydig fisoedd nesaf. Caiff adroddiad ar ganfyddiadau’r prosiect ei gyhoeddi yn yr hydref.

Mae hyn yn cael ei gynnal yn y cyfnod cyn i Gymru dderbyn pwerau dros etholiadau yn ystod gwanwyn 2018 yn dilyn pasio Deddf Cymru yn gynharach eleni.

Meddai Jess Blair, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru:

“Rydyn ni’n byw mewn cyfnod o newid allweddol a fydd yn effeithio ar bob person yn y wlad.

“Yn yr Etholiad Cyffredinol ym mis Mehefin, gwelwyd cynnydd o dri y cant yn nifer y bobl yng Nghymru wnaeth bleidleisio o’i gymharu â 2015, ac mae adroddiadau yn awgrymu bod hynny’n cynnwys nifer uchel o bobl ifanc. Ac eto, er gwaethaf y cynnydd hwn, does gan filoedd o bobl yn ein cymdeithas ddim llais mewn unrhyw benderfyniad mawr sy’n cael ei gwneud ynglŷn â’u bywydau, ac mae’n rhaid i ni ddarganfod pam.

“Dyna pam mae Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru a’n partneriaid wedi lansio ‘Lleisiau coll’ heddiw. Bydd y prosiect yn ymgysylltu'n uniongyrchol â phobl sydd wedi pleidleisio ambell waith neu sydd efallai erioed wedi pleidleisio yn eu bywydau fel y gallwn ddeall beth sydd angen ei wneud i wneud gwleidyddiaeth yn fwy perthnasol ac atyniadol. Bydd y wybodaeth a gesglir yn ein galluogi i ddod o hyd i ffordd o gael gwared â'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag pleidleisio a sicrhau bod miloedd o leisiau coll yng Nghymru yn cael eu clywed.”

Ychwanegodd Dirprwy Lywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Carmen Smith:

“Mae rhai pobl yn credu nad yw pobl ifanc a myfyrwyr yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth o gwbl, ond dydy hynny ddim yn wir. Y gwir yw bod y penderfyniadau mae gwleidyddion yn eu gwneud yn bwysig iawn i ni, ac rydyn ni am iddyn nhw wrando arnon ni. Roedd Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd ac Etholiad Cyffredinol eleni yn profi hynny. Ein gweledigaeth ni ar gyfer Cymru yw gwlad sy’n deg, sy’n groesawgar ac sy’n gynhwysol, lle caiff barn pobl ifanc ei gwerthfawrogi gan y bobl sy’n gwneud penderfyniadau.

“Rydyn ni am i’n pobl ifanc a’n myfyrwyr fod yn ddinasyddion gweithgar, ac i deimlo bod ganddyn nhw gyfraniad pwysig i’w wneud i gymdeithas. Dyna pam ein bod yn falch iawn o gael gweithio gyda Chymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru a’u partneriaid ar brosiect ‘Lleisiau Coll’. O ganlyniad, gobeithio, bydd ganddon ni well ddealltwriaeth o sut y gallwn ni wneud y system wleidyddol yn fwy hygyrch ac atyniadol i’n pobl ifanc.”

Yn ôl Emma Sands, Rheolwr Materion Cyhoeddus RNIB Cymru:

“Rydyn ni’n gwybod, bob tro y caiff etholiad ei gyhoeddi, bydd pobl ddall a rhannol ddall yn cysylltu â ni yn poeni ynglŷn â sut maen nhw’n mynd i bleidleisio. Mae llawer o bobl wedi troi at bleidleisio drwy’r post, ond yn aml, dydy hyn ddim yn hygyrch ar gyfer pleidlais gudd chwaith. Rydyn ni’n gwybod nad yw llawer o bobl yn hyderus i fynd i fwrw pleidlais gudd mewn gorsaf bleidleisio ond dydyn ni ddim yn gwybod a ydy hyn yn golygu ar y diwrnod, nad ydy pobl yn troi allan.

“Mae hyn yn gyfle i holi pobl ledled Cymru am y rhwystrau rhag pleidleisio a sut y gallwn oresgyn hynny, ac rydyn ni’n falch iawn i fod yn gweithio ar y prosiect ‘Lleisiau Coll’. Rydyn ni wrth ein boddau yn cefnogi’r prosiect ac yn gobeithio y gallwn wella’r sefyllfa ar gyfer etholiadau yn y dyfodol.”