Ymdopi'n Well - Partneriaeth gwasanaeth newydd i helpu pobl hŷn ledled Cymru i Ymdopi'n Well

Post date: 
Friday, 1 April 2016
Category: 
Cymru
Image of Des from Wales

Ymdopi'n Well - Partneriaeth gwasanaeth newydd i helpu pobl hŷn ledled Cymru i Ymdopi'n Well ac aros yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain

Mae Care & Repair Cymru, RNIB Cymru ac Action on Hearing Loss Cymru, yn falch iawn i gyhoeddi partneriaeth newydd i ddarparu gwasanaeth atal critigol, a elwir yn Ymdopi'n Well, ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Caiff y gwasanaeth ei gyllido gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, yn gyfanswm o £1.25m dros dair blynedd, yn dechrau heddiw (1 Ebrill 2016).

Mae'r gwasanaeth newydd yn cynnwys Gweithwyr Achos Atal Critigol ym mhob rhan o Gymru, fydd yn helpu pobl hŷn sy'n byw mewn tai gwael ac sy'n llesg, sydd â dementia, amhariad synhwyraidd neu sy'n agored i niwed mewn ffyrdd eraill. Bydd y gwasanaeth yn gweithio gydag ymarferwyr gofal iechyd sylfaenol, meddygon teulu, ysbytai, gofal cymdeithasol a chyff trydydd sector i gyrraedd y bobl hŷn sydd fwyaf o angen help i'w cadw'n ddiogel cynnes ac annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Bydd y Gweithwyr Achos arbenigol, fydd yn seiliedig yn yr asiantaethau Gofal a Thrwsio lleol, yn helpu pobl hŷn yn eu cartrefi eu hunain, yn asesu eu hanghenion ac yn dynodi datrysiadau pwrpasol i'r problemau tai sy'n eu eu hwynebu.

Dywedodd Richard Williams, Cyfarwyddwr Action on Hearing Loss Cymru: "Rydym yn falch iawn i weithio gyda Gofal a Thrwsio a RNIB Cymru ar y gwasanaeth pwysig yma. Mae'r dull gweithredu partneriaeth cryf yn golygu y gall y 575,500 o bobl sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw yn awr gael mynediad i gefnogaeth sydd ei fawr angen i'w galluogi i fyw'n ddiogel ac annibynnol yn eu cartrefi eu hunain".

Croesawodd Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru y newyddion hefyd gan ddweud "Mae colli golwg yn effeithio ar bobl o bob oed, ond yn arbennig bobl hŷn. Yng Nghymru mae un ym mhob pump o bobl dros 75 oed, ac un mewn dau dros 90 oed a throsodd yn byw gyda cholli golwg a disgwylir i'r niferoedd ddyblu yn y 25 mlynedd nesaf. Gwyddom fod pobl gyda cholli golwg mewn mwy o risg o syrthio a dioddef o iselder. Dyna pam fod y gwasanaeth newydd yma'n amserol ac y bydd yn rhoi help sydd ei fawr angen i bobl hŷn gyda cholled golwg i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain."

Ychwanegodd Chris Jones, Prif Weithredwr Care & Repair Cymru: "Mae hyn yn newyddion gwych i bobl hŷn ledled Cymru. Bydd y bartneriaeth yn ein galluogi i gyrraedd pobl hŷn agored i niwed cyn eu bod yn dioddef argyfwng megis syrthio adref, galw ambiwlans a mynd i ysbyty neu feddygfeydd oherwydd tai oer, llaith ac anniogel. Mae hefyd yn gwneud synnwyr economaidd gwych drwy sicrhau fod y gweithwyr achos arbenigol yn cael mynediad i wybodaeth, sgiliau a gwasanaethau pob un o'r tri chorff elusennol ar yr un pryd.

"Rydym yn hynod falch fod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn gwasanaeth ataliol sy'n cydnabod y gall tai gwael arwain at iechyd gwael, derbyn i ysbyty, ymweliadau i  feddygfeydd teulu neu gartrefi gofal preswyl. Rydym wedi dadlau ers amser maith fod tai da yn gonglfaen pwysig mewn darparu gwasanaethau integredig sy'n gohirio, gostwng neu atal yr angen am y Gwasanaeth Iechyd Gwladol neu Wasanaethau Cymdeithasol".