Cynllunio tai ac adeiladau hygyrch

Visibly Better Cymru ar gyfer adeiladau Hygyrch

Gwasanaeth arbenigol gan yr RNIB yw Visibly Better Cymru, a'i nod yw cefnogi sefydliadau i ddatblygu a chynnal amgylcheddau hygyrch fel bod llawer mwy o bobl yn gallu teimlo'n fwy hyderus yn mynd o gwmpas eu pethau, ble bynnag maen nhw'n ymweld, yn gweithio neu'n byw. Mae sicrhau amgylcheddau hygyrch yn golygu bod pobl sy'n colli synhwyrau, gan gynnwys colli eu golwg, hefyd yn gallu cael budd o ddylunio cynhwysol, yn ogystal â phobl sydd ag anableddau corfforol.

Egwyddorion Dylunio Visibly Better Cymru

Mae'r egwyddorion dylunio yn cefnogi ein partneriaid i fodloni arfer gorau a rhwymedigaethau deddfwriaethol, gan gynnwys Deddf Cydraddoldeb 2010; BS8300; Rhan M; Safonau Ansawdd Tai Cymru (WHQS); Gofynion Ansawdd Datblygu (DQR) a Chartrefi Gydol Oes. Mae egwyddorion dylunio Visibly Better yn cynnwys ystyriaethau sylfaenol er mwyn helpu i atal pobl rhag cwympo ac er mwyn hybu hyder drwy sefydlu gofynion lefelau golau priodol. Ar ben hynny mae angen ategu'r goleuo gyda gwrthgyferbyniad lliw a thôn ar arwynebeddau, gosodion ac addurniadau er mwyn ei gwneud yn haws i bobl adnabod eu hamgylchedd, cyflawni tasgau a chanfod y ffordd.

Amgylcheddau sydd wedi cael budd o egwyddorion Visibly Better Cymru:

•        Wardiau ysbyty, meddygfeydd a chlinigau

•        Adeiladau cymunedol

•        Swyddfeydd

•        Prosiectau adeiladu preswylfeydd newydd ar gyfer Anghenion Cyffredinol

•        Prosiectau adeiladu preswylfeydd newydd ar gyfer Anableddau Dysgu a Dementia (cyfeirir at gyhoeddiad yr RNIB 'Building Sight' yn DQR Rhan 1.1.1)

•        Prosiectau adnewyddu ar gyfer cynlluniau byw â chymorth (cyfeirir at gyhoeddiad yr RNIB 'Building Sight' yn WHQS Rhan 7d)

•        Adnewyddu ar gyfer tai Anghenion Cyffredinol

Y gefnogaeth sydd ar gael i gyflawni safon amgylcheddau hygyrch Visibly Better ar gyfer adeiladau yw gweithdai (gweler y daflen hyfforddi y gallwch ei llwytho i lawr); ymgynghori, a all fod drwy gyfarfodydd datblygu gyda staff technegol neu archwiliadau y gellir eu hategu gyda chynlluniau gweithredu hawdd eu deall.

Mae'r bobl a all gael budd o'n cefnogaeth yn cynnwys:

•        Penseiri

•        Therapyddion galwedigaethol

•        Swyddogion/rheolwyr prosiect

•        Staff technegol

•        Llunwyr polisi dylunio

•        Dylunwyr mewnol

Mae'r penderfynwyr a'r llunwyr polisi sy'n cymeradwyo Visibly Better yn cynnwys:

•        Llywodraeth Cymru

•        Y Comisiynydd Pobl Hŷn

•        Y Sefydliad Tai Siartredig

•        Cymorth Cymru

•        Gofal a Thrwsio

 

Llyfryn hyfforddi: