Shop RNIB Cyfrannwch nawr

Technoleg am Oes

Yn RNIB, rydym yn credu yng ngrym technoleg i gynorthwyo pobl sydd â cholled golwg i fod yn annibynnol, cael gafael ar wybodaeth, gafael ar gyfleoedd a bod yn greadigol.

Llun: Dyn yn gwisgo sbectol yn defnyddio cyfrifiadur tabled.

Rydym yn cydnabod y tirlun sy'n newid wrth i'r byd rydyn ni'n byw ynddo ddod yn fwyfwy digidol; rydym wedi ein cyffroi gan y potensial hwn. Mae gennym lawer o wybodaeth i'ch helpu os ydych chi'n dechrau arni neu'n dymuno mwy o gymorth manwl.

Tîm Technoleg am Oes

Gall ein tîm Technoleg am Oes roi gwybodaeth a chefnogaeth i chi gyda’r canlynol:

  • Gwneud y defnydd gorau o'ch ffôn clyfar neu dabled
  • Defnyddio meddalwedd hygyrchedd fel darllenwyr Sgrin neu chwyddwydrau
  • Deall manylion cynhyrchion
  • Darganfod cynhyrchion newydd a allai fod yn ddefnyddiol i chi
  • Canfod a datrys problemau

Mae ein gwirfoddolwyr Cymorth Technoleg yn darparu cymorth un i un gartref i bobl sydd â cholled golwg. Gallant eich helpu i wneud y canlynol:

Sefydlu eich ffôn clyfar, tabled neu ddyfeisiau eraill

Deall nodweddion eich cyfrifiadur, tabled, ffôn clyfar neu eDdarllenydd

Sefydlu rhaglenni i'ch helpu i barhau i wneud y pethau rydych chi'n eu mwynhau ac i gadw mewn cysylltiad

Manteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd ac adnoddau ar-lein amrywiol

Rydyn ni’n cefnogi partneriaid lleol a chenedlaethol, gweithwyr proffesiynol a Chymuned RNIB Connect i ddarparu gwasanaethau technoleg mewn llawer o leoliadau.

Gallwn eich rhoi chi mewn cysylltiad â chymuned frwdfrydig iawn o bobl sy'n ymgysylltu'n ddigidol a'ch helpu i ddod o hyd i gefnogaeth a hyfforddiant lleol sy'n ymwneud â thechnoleg.

Ewch i'n hwb adnoddau technoleg a chael gafael ar y ffeithiau, y cyngor a'r canllawiau technoleg diweddaraf. Sylwer bod yr adnoddau hyn yn Saesneg a gellir eu darparu yn y Gymraeg ar gais.

Technoleg Gymraeg 

Os ydych chi’n byw, yn gweithio ac yn cyfathrebu ag eraill yn y Gymraeg, dylech wybod bod technoleg ar gael sy'n golygu y gallwch fyw eich bywyd digidol yn y Gymraeg hefyd. Rydyn ni wedi creu ffeithlen ddefnyddiol ynghylch hyn.  

Grantiau Technoleg 

Rydyn ni’n cynnig grantiau i bobl sydd wedi cofrestru’n ddall neu â golwg rhannol ar gyfer technoleg ddefnyddiol a all eu helpu i fyw'n annibynnol.

Rydym yn croesawu ceisiadau grant ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae gennym nifer o ffyrdd y gallwch wneud cais, ar-lein, drwy'r post neu dros e-bost.

Cyn i chi wneud cais efallai y byddwch am ddarllen ein gwybodaeth canllaw ymgeisio. Mae'r nodiadau yn rhoi mwy o fanylion am ein cynllun grantiau a pha wybodaeth sydd angen i chi ei hanfon gyda'ch ffurflen er mwyn i ni allu gwneud penderfyniad ar eich cais.

Er mwyn cwblhau cais drwy’r post, gwnewch gopi o’ch ffurflen wedi’i chwblhau ac unrhyw dystiolaeth ategol ac yna anfonwch y fersiwn wreiddiol a’r dystiolaeth ategol at:

RNIB Technology Grants Team,

Grimaldi Building,

154A Pentonville Road,

London, N1 9JE.

Neu gallwch e-bostio eich cais wedi’i gwblhau a’r dogfennau ategol i [email protected]

Er mwyn derbyn rhagor o wybodaeth am grantiau gan RNIB, gan gynnwys sut i wneud cais ar-lein, cliciwch yma i ymweld â'n tudalen grantiau.

Nodwch taw dim ond yn Saesneg y mae ceisiadau ar-lein ar gael ar hyn o bryd.

Gweithio gyda ni fel partner

Mae tîm Technoleg am Oes yr RNIB yn gweithio ochr yn ochr ag eraill i sicrhau bod cymorth technoleg ar gael i bobl ddall ac â golwg rhannol ledled y DU.

Canllaw i'ch helpu chi i gynllunio

Rydyn ni wedi creu canllaw defnyddiol i'ch helpu chi i gynllunio a chyflwyno sesiwn arddangos technoleg llwyddiannus. Mae llawer o gyngor ac awgrymiadau yn y pecyn adnoddau hwn - o ddechrau arni i neilltuo swyddogaethau, dewis caledwedd a chyfathrebu â chwsmeriaid drwodd i wneud gwaith dilynol a gwerthuso. 

Cynnal sesiwn Cyflwyniad i Dechnoleg

Mae sesiwn Cyflwyniad i Dechnoleg yn ffordd wych o gyflwyno eich cleientiaid i'r gwahanol fathau o ddyfeisiau sydd ar gael a chodi ymwybyddiaeth o sut gall technoleg eu helpu i gael gafael ar yr wybodaeth y mae arnynt ei heisiau a'i hangen. 

Gyda'n canllaw hawdd ei ddilyn, gallwch chi, a'ch cleientiaid, ymlacio a chael hwyl mewn sesiwn sy'n rhoi sylw i’r holl hanfodion. Bydd y canllaw hwn yn rhoi amlinelliad i chi o sut i gynnal sesiwn a pha bynciau i'w cynnwys. Mae'n manylu ar rai o'r adnoddau y bydd eu hangen arnoch i helpu pobl ddall ac â golwg rhannol i ddechrau defnyddio technoleg hanfodol. 

Gallwch gysylltu â thîm Technoleg am Oes yr RNIB ar 0303 123 9999 neu [email protected] o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm.