Blog Ansley: Beth bynnag rydych chi’n ei wynebu, mae’r RNIB yma

Post date: 
Tuesday, 11 May 2021
Category: 
Cymru

Mae gobaith ar y gorwel wrth i fesurau’r cyfnod clo gael eu llacio. Ond bydd hwn yn parhau i fod yn gyfnod heriol i lawer. Dylai gofalu am ein hiechyd meddwl fod yn brif flaenoriaeth.

Mae 111,000 o bobl ddall ac â golwg rhannol yn byw yng Nghymru yn ystod yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yma, sydd wedi wynebu anawsterau unigryw yn ystod y pandemig. Pethau fel problemau gyda chadw pellter cymdeithasol, anhawster siopa heb dywysydd ac unigrwydd oherwydd colli cyswllt cyffyrddol gyda ffrindiau a theulu yn ystod y cyfyngiadau symud.

Rydym yn gwybod bod heriau penodol yn gofyn am atebion arbenigol. Dyma pam mae’r RNIB yn cynnig sesiynau Gwirio Lles am ddim i bobl ddall ac â golwg rhannol yng Nghymru.

Mae'n gyfle gwych i siarad â chwnselydd arbenigol am awr dros y ffôn am sut rydych chi'n teimlo ac unrhyw broblemau sydd ar eich meddwl. Does dim rhaid i’r sgwrs ymwneud â golwg o gwbl.

Rydym hefyd wedi lansio amrywiaeth newydd o ganllawiau Iechyd Meddwl Da, sy'n cynnig cyngor a gwybodaeth am lawer o bynciau sy'n ymwneud ag iechyd meddwl, fel unigrwydd, anawsterau cysgu, gwydnwch ac ymwybyddiaeth ofalgar.

Os gallech chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod elwa o siarad â rhywun, ewch i rnib.org.uk/wellbeing-coronavirus neu cysylltwch â'n Gwasanaeth Cyngor ar Golled Golwg ar 0303 123 9999. Gallwn sefydlu sgwrs o fewn 36 awr a gellir defnyddio'r gwasanaeth gymaint o weithiau â sydd angen.

Does dim rhaid i unrhyw un sydd â cholled golwg ddioddef ar eu pen eu hunain. Mae pobl ddall ac â golwg rhannol yn haeddu'r un disgwyliadau o ran lles y meddwl â phawb arall. Dyma pam y bydd RNIB Cymru yma bob amser.