Yn yr RNIB, rydyn ni’n credu ym mhŵer technoleg i helpu pobl sydd â cholled golwg i fod yn annibynnol, cael gafael ar wybodaeth, manteisio ar gyfleoedd a bod yn greadigol.        

Rydyn ni’n cydnabod y newid yn y tirlun wrth i'r byd rydyn ni’n byw ynddo gael ei ddigideiddio fwyfwy, ac rydyn ni wedi cyffroi am ei botensial. Mae gennym ni lawer o wybodaeth i'ch helpu chi os ydych chi’n dechrau ar eich siwrnai neu eisiau cymorth manylach. 

Tîm Technoleg am Oes

Gall ein tîm Technoleg am Oes roi gwybodaeth a chefnogaeth i chi gyda’r canlynol:

  • Gwneud y defnydd gorau o'ch ffôn clyfar neu dabled

  • Defnyddio meddalwedd hygyrchedd fel darllenwyr Sgrin neu chwyddwydrau

  • Deall manylion cynhyrchion

  • Darganfod cynhyrchion newydd a allai fod yn ddefnyddiol i chi

  • Canfod a datrys problemau

Mae ein gwirfoddolwyr Cymorth Technoleg yn darparu cymorth un i un gartref i bobl sydd â cholled golwg. Gallant eich helpu i wneud y canlynol:

  • Sefydlu eich ffôn clyfar, tabled neu ddyfeisiau eraill

  • Deall nodweddion eich cyfrifiadur, tabled, ffôn clyfar neu eDdarllenydd

  • Sefydlu rhaglenni i'ch helpu i barhau i wneud y pethau rydych chi'n eu mwynhau ac i gadw mewn cysylltiad

  • Manteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd ac adnoddau ar-lein amrywiol

Rydyn ni’n cefnogi partneriaid lleol a chenedlaethol, gweithwyr proffesiynol a Chymuned RNIB Connect i ddarparu gwasanaethau technoleg mewn llawer o leoliadau.

Gallwn eich rhoi chi mewn cysylltiad â chymuned frwdfrydig iawn o bobl sy'n ymgysylltu'n ddigidol a'ch helpu i ddod o hyd i gefnogaeth a hyfforddiant lleol sy'n ymwneud â thechnoleg.

Ewch i'n hwb adnoddau technoleg a chael gafael ar y ffeithiau, y cyngor a'r canllawiau technoleg diweddaraf. Sylwer bod yr adnoddau hyn yn Saesneg a gellir eu darparu yn y Gymraeg ar gais.

Technoleg Gymraeg 

Os ydych chi’n byw, yn gweithio ac yn cyfathrebu ag eraill yn y Gymraeg, dylech wybod bod technoleg ar gael sy'n golygu y gallwch fyw eich bywyd digidol yn y Gymraeg hefyd. Rydyn ni wedi creu ffeithlen ddefnyddiol ynghylch hyn.

Lawrlwytho ein Ffeithlen Technoleg Gymraeg 

Grantiau Technoleg 

Rydyn ni’n cynnig grantiau i bobl sydd wedi cofrestru’n ddall neu â golwg rhannol ar gyfer technoleg ddefnyddiol a all eu helpu i fyw'n annibynnol.

I wneud cais llenwch ein ffurflen gais. Darllenwch y nodiadau ar ddechrau ein ffurflen yn ofalus. Mae'r nodiadau'n rhoi mwy o fanylion am ein cynllun grantiau, y meini prawf cymhwyso a pha wybodaeth y mae angen i chi ei hanfon gyda'ch ffurflen er mwyn i ni allu gwneud penderfyniad am eich cais.

Lawrlwytho ein ffurflen gais am grant

Gweithio gyda ni fel partner

Mae tîm Technoleg am Oes yr RNIB yn gweithio ochr yn ochr ag eraill i sicrhau bod cymorth technoleg ar gael i bobl ddall ac â golwg rhannol ledled y DU.

Canllaw i'ch helpu chi i gynllunio

Rydyn ni wedi creu canllaw defnyddiol i'ch helpu chi i gynllunio a chyflwyno sesiwn arddangos technoleg llwyddiannus. Mae llawer o gyngor ac awgrymiadau yn y pecyn adnoddau hwn - o ddechrau arni i neilltuo swyddogaethau, dewis caledwedd a chyfathrebu â chwsmeriaid drwodd i wneud gwaith dilynol a gwerthuso. 

Lawrlwytho’r canllaw i Drefnu Digwyddiad Technoleg Hygyrch 

Cynnal sesiwn Cyflwyniad i Dechnoleg

Mae sesiwn Cyflwyniad i Dechnoleg yn ffordd wych o gyflwyno eich cleientiaid i'r gwahanol fathau o ddyfeisiau sydd ar gael a chodi ymwybyddiaeth o sut gall technoleg eu helpu i gael gafael ar yr wybodaeth y mae arnynt ei heisiau a'i hangen. 

Gyda'n canllaw hawdd ei ddilyn, gallwch chi, a'ch cleientiaid, ymlacio a chael hwyl mewn sesiwn sy'n rhoi sylw i’r holl hanfodion. Bydd y canllaw hwn yn rhoi amlinelliad i chi o sut i gynnal sesiwn a pha bynciau i'w cynnwys. Mae'n manylu ar rai o'r adnoddau y bydd eu hangen arnoch i helpu pobl ddall ac â golwg rhannol i ddechrau defnyddio technoleg hanfodol. 

Lawrlwytho’r canllaw i Gynnal sesiwn hyfforddi Cyflwyniad i Dechnoleg

Gallwch gysylltu â thîm Technoleg am Oes yr RNIB ar 0303 123 9999 neu [email protected] o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm.