Cynllun RNIB Visibly Better Cymru yn rhoi hygyrchedd i Uned Radioleg

Post date: 
Friday, 28 July 2017
Category: 
Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi ailagor ei Uned Radioleg yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn ddiweddar, ac mae’r uned wedi’i hailddylunio yn unol â Chynllun Visibly Better Cymru yr RNIB.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw’r unig Fwrdd Iechyd yng Nghymru sydd wedi defnyddio egwyddorion dylunio Visibly Better Cymru wrth ailddylunio man gwasanaethau.

Mae Visibly Better Cymru yn cefnogi sefydliadau yn y gwaith o ddatblygu a chynnal amgylcheddau hygyrch fel bod llawer mwy o bobl yn gallu teimlo’n hyderus yn gwneud eu ffordd o gwmpas y llefydd maen nhw’n ymweld â nhw, yn gweithio ynddynt ac yn byw ynddynt. Mae amgylcheddau hygyrch yn golygu bod pobl sydd â nam ar eu synhwyrau, fel pobl sy’n colli eu golwg, hefyd yn gallu cael budd o waith dylunio cynhwysol, yn ogystal â phobl sydd ag anableddau corfforol.

Mae egwyddorion dylunio Visibly Better yn cefnogi’r Bwrdd Iechyd yn y gwaith o fodloni arferion gorau a rhwymedigaethau deddfwriaethol fel Deddf Cydraddoldeb 2010 a BS8300.

Mae egwyddorion dylunio Visibly Better yn cynnwys ystyriaethau sylfaenol er mwyn helpu i atal pobl rhag cwympo ac er mwyn hybu hyder drwy sefydlu gofynion lefelau golau priodol. Ar ben hynny, mae angen ategu'r goleuo gyda gwrthgyferbyniad lliw a thôn ar arwynebeddau, gosodion ac addurniadau er mwyn ei gwneud yn haws i bobl adnabod eu hamgylchedd, cyflawni tasgau a chanfod y ffordd.

Meddai Matt Temby, Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyfer y Bwrdd Clinigol Diagnosteg a Therapiwteg Glinigol: “Yr Uned Radioleg yn Ysbyty Athrofaol Cymru yw’r gyntaf o’i bath yng Nghymru i gael gweddnewidiad llwyr sy’n cyd-fynd â Chynllun Visibly Better Cymru.

“Nod y gwaith ailddylunio oedd sicrhau bod cleifion ac ymwelwyr wrth galon y gwasanaeth, a gwella’r amgylchedd i’r rhai sy’n colli eu golwg.

“Gobeithio y bydd y newidiadau rydyn ni wedi’u gwneud yn helpu i wella’r gwasanaeth ar gyfer cleifion ac ymwelwyr fel ei gilydd.”

Meddai Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru: “Ysbyty Athrofaol Cymru yw’r ysbyty cyntaf i gael ei gydnabod am fabwysiadu egwyddorion dylunio cynhwysol Visibly Better Cymru, ac mae’n galonogol gweld bod defnydd o ddylunio cynhwysol wedi mynd y tu hwnt i’r clinig Radioleg yn unig, a’u bod i’w gweld hefyd mewn sawl ward arall yn yr ysbyty.

“Mae’r egwyddorion dylunio wedi’u gwreiddio yn arferion bob dydd staff technegol diwyd yr ysbyty. Gyda llawer o adeiladau eraill o dan ofalaeth Ysbyty Athrofaol Cymru yn ardal Caerdydd, gan gynnwys meddygfeydd teulu a chlinigau iechyd, mae’n destun cyffro gweld bod yr awdurdod iechyd yn ymestyn ei egwyddorion dylunio holistaidd fel bod llawer mwy o gleifion yn cael gwell cefnogaeth pan fyddan nhw’n ymweld â’r staff meddygol.

“Mae Ysbyty Athrofaol Cymru yn dangos agwedd gadarnhaol iawn, ac fe hoffwn i ddiolch iddyn nhw a’u llongyfarch ar y gwaith maen nhw wedi’i wneud yma. Rhaid eu canmol am roi ystyriaeth o ddifri i golli golwg ac am arwain y ffordd.”

Ychwanegodd Gareth Davies, Uwch Reolwr Gwasanaethau Iechyd a Chorfforaethol RNIB Cymru

“Fel rhywun â nam ar ei olwg sydd wedi defnyddio’r Adran Radioleg yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn y gorffennol, mae’r newid sydd wedi bod drwy weithredu egwyddorion Visibly Better Cymru wrth ailwampio’r lle yn rhyfeddol. Mae’r ardal i gyd yn llawer mwy hygyrch yn weledol, ac mae’r golau llachar, y gwrthgyferbyniad rhwng lliwiau a’r ddesg sy’n llawer is yn gwneud yr amgylchedd yn llawer mwy croesawgar a diogel i bobl ddall a rhannol ddall.

“Ddylai pobl ddim tanbrisio mor arswydus mae ysbytai yn gallu bod i bobl ddall a phobl â nam ar eu golwg, o ran gwneud eu ffordd o gwmpas yr holl goridorau gwahanol sy’n llawn pobl, a hynny’n aml mewn golau gwael. Felly mae gweld sut bydd wardiau ac unedau Ysbyty Athrofaol Cymru yn edrych yn y dyfodol yn rhywbeth i’w ddathlu, ac fe ddylai pawb yng Nghymru dalu sylw i’r enghraifft yma o arfer da.

“Mae hefyd yn dangos sut mae partneriaeth rhwng y gwasanaeth iechyd a’r trydydd sector, RNIB Cymru yn yr achos yma, yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i daith y claf a’r profiad cyffredinol yn ystod eu hamser yn yr ysbyty. Mae’r dyfodol yn ddisglair gyda Visibly Better Cymru!”

Meddai Steve Curry, Prif Swyddog Gweithredu dros dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a Chadeirydd y Grŵp Safonau Nam ar y Synhwyrau: “Wrth adnewyddu’r Uned Radioleg rydym yn ailddatgan ein hymrwymiad i’r gwaith o ddatblygu Bwrdd Iechyd sy’n diwallu anghenion ein holl gleifion, gan gynnwys y cleifion hynny sydd â nam ar eu synhwyrau. Rydym yn deall pa mor bwysig yw cyfathrebu a bod yn hygyrch i’n cleifion, eu gofalwyr a’u teuluoedd.

“Fe hoffwn i ddiolch yn arbennig i’r staff yn y Bwrdd Clinigol Diagnosteg a Therapiwteg Glinigol ac i’r staff yn yr adran Cyfalaf, Ystadau a Chyfleusterau am eu hymrwymiad i’r prosiect yma, ac i Sue Bailey a Matt Temby am arwain ar y gwaith ailddylunio.”

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Rheolwr Cyfathrebu Dwyieithog [email protected] 029 2082 8563