Dengys arolwg gan RNIB fod Caerdydd yn ddinas sy'n unigryw o ran dulliau darllen

Post date: 
Friday, 12 August 2016
Category: 
Cymru

·        Nododd ychydig o dan draean (29 y cant) o drigolion Caerdydd eu bod yn darllen llyfrau clawr papur neu lyfrau clawr caled yn bennaf ar wyliau

·        Dywedodd 32 y cant o ymatebwyr yng Nghaerdydd fod yn well ganddynt ddarllen ar Kindle, ffôn deallus neu lechen

·        Mae hyn yn groes i ffigurau'r DU gyfan a ganfu fod 48 y cant yn darllen llyfrau clawr papur neu lyfrau clawr caled yn bennaf ar wyliau, gyda dim ond 21 y cant yn dewis darllen ar Kindle, ffôn deallus neu lechen

·        Nododd arolwg RNIB hefyd mai Syr Ian McKellen (12 y cant) yw'r Prydeiniwr enwog y byddai pobl Caerdydd yn hoffi iddo ddarllen stori iddynt fwyaf.

Mae'n gwneud synnwyr, yn yr oes ddigidol, y byddai'n well gan bobl ddarllen ar Kindle, ffôn deallus neu lechen pan fyddant ar eu gwyliau, gan sicrhau digon o le yn eu cesys dillad a manteisio ar fargeinion wrth brynu llyfrau.

Ond mae arolwg a gynhaliwyd gan RNIB wedi dangos bod Caerdydd yn unigryw o ran hyn, gyda 29 y cant o drigolion yn dweud bod yn well ganddynt ddarllen llyfrau clawr papur neu lyfrau clawr caled ar wyliau a 32 y cant yn dewis darllen ar Kindle, ffôn deallus neu lechen. Dim ond 4 y cant o'r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg ddewisodd llyfrau llafar. 

Mae hyn yn gwbl groes i weddill y DU, lle nododd bron i hanner (48 y cant) y rhai a gymerodd ran yn yr arolwg eu bod yn darllen llyfrau clawr papur neu lyfrau clawr caled yn bennaf ar wyliau, gyda dim ond 21 y cant yn dewis darllen ar Kindle, ffôn deallus neu lechen.

Nododd yr arolwg o 2,023 o oedolion yn y DU* a gynhaliwyd gan RNIB ar gyfer digwyddiad codi arian 'Noddi Llyfr Llafar' yr elusen hefyd mai Syr Ian McKellen (12 y cant) yw'r Prydeiniwr enwog y byddai pobl Caerdydd yn hoffi iddo ddarllen stori iddynt fwyaf.

Yn rhannu'r ail safle yng Nghaerdydd mae Brian Blessed a Miranda Hart (9 y cant), gyda'r comedïwr o'r Alban, Billy Connolly yn dilyn wrth eu sodlau (8 y cant). Roedd awgrymiadau eraill yn cynnwys Stephen Fry a Stephen Mangan.

Dywedodd Carol McKinlay, Rheolwr Codi Arian Rhanbarthol RNIB: "Gwyddom fod ein Llyfrau Llafar yn trawsnewid bywydau pobl ddall ac â golwg rhannol. Ond mae angen cymorth arnom ar frys er mwyn ehangu ein llyfrgell a rhoi'r gallu i ddarllen i hyd yn oed fwy o bobl sy'n byw gyda cholled golwg.

"Rydym yn gobeithio y caiff busnesau lleol a thrigolion Caerdydd eu hysbrydoli i noddi Llyfr Llafar a'n helpu i newid y stori."

Ers mwy na 80 mlynedd, mae gwasanaeth Llyfrau Llafar RNIB wedi helpu i gysylltu pobl ddall ac â golwg rhannol yn y DU â'r byd y tu allan, gan ddarparu mwy na miliwn o lyfrau llafar bob blwyddyn.

Mae RNIB yn galw ar unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau i noddi Llyfr Llafar drwy sefydlu tudalen JustGiving gyda tharged o £2,500 ar gyfer llyfr oedolion neu £1,500 ar gyfer llyfr plant.

I noddi Llyfr Llafar neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.rnib.org.uk/sponsortalkingbooks