Etholiad cyffredinol Senedd y DU Dydd Iau 8 Mehefin 2017

Post date: 
Monday, 15 May 2017
Category: 
Cymru
Os ydych chi am bleidleisio, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru. Gallwch wneud cais ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu drwy gysylltu gydag adran gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol.
 
Y dyddiad cau i wneud cais i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiadau hyn yw dydd Llun 22 Mai.
 

Sut alla i bleidleisio?

 
Gallwch ddefnyddio'r ddyfais cyffyrddol
 
Bydd dyfais yn eich gorsaf bleidleisio y gellir ei atodi i'r papur pleidleisio. Mae ffenestr y gellir ei chodi ar gyfer pob ymgeisydd. I ddefnyddio'r ddyfais rhaid i chi ddilyn y camau hyn:
• codi'r ffenestr ar gyfer pob ymgeisydd yr hoffech bleidleisio drostynt
• marcio X
• tynnwch y ddyfais gyffyrddol oddi ar y papur pleidleisio
• plygwch a rhowch y papur pleidleisio yn y blwch pleidleisio
 
Gall staff yr orsaf bleidleisio esbonio sut i ddefnyddio'r ddyfais a darllen enwau'r ymgeiswyr yn y drefn maent yn ymddangos ar y papur pleidleisio, pa blaid wleidyddol y maent yn cynrychioli neu os ydynt yn ymgeisydd annibynnol.
 
Gallwch ofyn i'r Swyddog Llywyddu am help
 
Mae'r Swyddog Llywyddu yn berson annibynnol sy'n gyfrifol am yr orsaf bleidleisio. Gallwch ofyn iddynt am help.
 
Gallwch ofyn i'r Swyddog Llywyddu ddarllen y cyfarwyddiadau ar y papur pleidleisio ac enwau'r ymgeiswyr yn y drefn maent yn ymddangos ar y papur pleidleisio, pa blaid wleidyddol maent yn cynrychioli neu os ydynt yn ymgeisydd annibynnol.
 
Gallwch ddweud wrth y Swyddog Llywyddu, ym mhreifatrwydd y bwth pleidleisio, sut i farcio'r papur pleidleisio ar eich rhan.
 
Gallwch ofyn i rywun i ddod i'r orsaf bleidleisio gyda chi
 
Gallwch ofyn i rywun i ddod i'r orsaf bleidleisio i'ch helpu chi.
 
Gall eich cydymaith fod un ai yn aelod agos o'r teulu (tad, mam, brawd, chwaer, gŵr, gwraig, partner sifil, mab neu ferch - os ydynt yn 18 oed neu'n hŷn), neu yn etholwr cymwys. Dylech ofyn i'r Swyddog Llywyddu i gael caniatâd i gael cymorth gan eich cydymaith.
 
Mae gofyn cyfreithiol ar eich cydymaith i gwblhau datganiad syml. Mae'n rhaid i'r Swyddog Llywyddu gofnodi eich enw a'ch rhif etholwr, yn ogystal ag enw a chyfeiriad eich cydymaith. Mae hyn er diogelwch yn unig, a ni fydd yn golygu fod eich pleidlais yn gallu cael ei hadnabod.
 
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau print bras
 
Bydd gan eich gorsaf bleidleisio fersiwn print bras o'r papur pleidleisio i'w weld. Bydd hefyd copi mawr o'r papur pleidleisio wedi'i farcio gyda 'sample', y gallwch ddefnyddio i gyfeirio ato wrth fwrw eich pleidlais.
 
Gallwch bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy
 
Os nad ydych yn gallu mynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy.
 
Mae pleidleisio drwy ddirprwy yn golygu eich bod yn penodi rhywun yr ydych yn ymddiried ynddynt i bleidleisio ar eich rhan.
 
Fel arfer mae'n rhaid i geisiadau pleidlais bost gynnwys llofnod yr etholwr. Os nad ydych yn gallu darparu llofnod, neu lofnod cyson, gallwch wneud cais bod y gofyniad am lofnod yn cael ei hepgor. Mae'n rhaid i'ch cais gynnwys y rheswm dros y cais am hepgor, ac enw a chyfeiriad unrhyw berson sydd wedi eich cynorthwyo i gwblhau'r cais.
 
Y dyddiad cau cofrestru i bleidleisio drwy'r post yw 5pm ar 23 Mai
Y dyddiad cau cofrestru i bleidleisio drwy ddirprwy yw 5pm ar 31 Mai
 
I wneud cais i bleidleisio drwy'r post neu ddirprwy mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio. Y dyddiad cau i wneud cais i gofrestru i bleidleisio yw dydd Llun 22 Mai.
 
Ewch i www.dybleidlaisdico.uk neu cysylltwch ag adran gwasanaethau etholiadol eich cyngor lleol i ddarganfod mwy.
 

Gwybodaeth allweddol

 
Pa etholiadau sy'n cael eu cynnal?
 
Ddydd Iau 8 Mehefin bydd etholiad cyffredinol Senedd y DU. Yn yr etholiad yma, byddwch yn ethol Aelod Seneddol i gynrychioli eich etholaeth.
 
Sut ydw i'n pleidleisio?
 
Mae etholiad cyffredinol Senedd y DU yn defnyddio system Cyntaf i'r Felin.
 
Byddwch yn derbyn un papur pleidleisio.
 
Dylech farcio 'X' yn erbyn yr un ymgeisydd yr ydych am ethol i gynrychioli'r etholaeth.
 
Pan fydd pleidleisiau'n cael eu cyfri, bydd yr ymgeisydd sy'n derbyn y mwyaf o bleidleisiau'n cael ei ethol fel AS ar gyfer eich etholaeth.
 
Gallwch ofyn i'r staff yn yr orsaf bleidleisio i ddarllen y cyfarwyddiadau allan i chi.
 
Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?
 
Bydd cyfeiriad eich gorsaf bleidleisio wedi cael ei ysgrifennu ar eich cerdyn pleidleisio. Gallwch hefyd gysylltu ag adran gwasanaethau etholiadol eich cyngor lleol i ddarganfod mwy.
 
Pryd mae'r gorsafoedd pleidleisio ar agor?
 
Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor ar ddiwrnod yr etholiad (dydd Iau 8 Mehefin) o 7am i 10pm. Nid oes angen i chi fynd â'ch cerdyn pleidleisio gyda chi i bleidleisio.
 
Os oes gennych bleidlais bost a'ch bod wedi anghofio ei ddychwelyd, gallwch fynd â'ch pleidlais bost i unrhyw orsaf bleidleisio yn eich etholaeth cyn 10pm.
 
Beth yw'r dyddiadau allweddol?
 
Y dyddiad cau i wneud cais i gofrestru i bleidleisio yw 22 Mai
Y dyddiad cau cofrestru am bleidleisio bost yw 5pm ar 23 Mai
Y dyddiad cau cofrestru am bleidleisio ddirprwy yw 5pm ar 31 Mai
Diwrnod yr Etholiad yw 8 Mehefin rhwng 7am a 10pm