Fflatiau yn Abernant yn ennill gwobr Visibly Better

Post date: 
Thursday, 20 October 2016
Category: 
Cymru
Visibly Better

Gall tenantiaid Alltwen, cynllun tai ar gyfer pobl 55 oed a throsodd, fyw’n annibynnol am fwy o amser diolch i newidiadau sylweddol sy’n cynnal pobl sydd wedi colli eu golwg.

Yn dilyn addasiadau arloesol tu mewn a thu allan yn y datblygiad yn Abernant ger Aberdâr, mae Cymdeithas Tai Newydd wedi cyflawni Safon Platinwm Visibly Better RNIB Cymru am y gwaith a wnaed yn Alltwen i helpu pobl sydd wedi colli eu golwg i aros yn eu cartrefi am fwy o amser.

Gwnaed newidiadau sylweddol, fel llwybr mynediad llydan a gwastad o gwmpas yr adeilad, storfa sgwteri, a gatiau llydain, i sicrhau bod tenantiaid sydd wedi colli eu golwg yn gallu symud o gwmpas a mwynhau treulio amser yn y gerddi heb boeni am fynediad a diogelwch.

Mae pob llawr yn adeilad Alltwen wedi’i beintio’n lliw gwahanol i alluogi tenantiaid sydd wedi colli eu golwg i nodi ble maen nhw, ac mae yn yr ardaloedd cymunedol hefyd olau gwell, a lliwiau gwrthgyferbyniol ar y waliau ac o gwmpas nodweddion allweddol, er mwyn i denantiaid fedru gwahaniaethu rhwng amryfal eitemau yn yr ystafell. Mae’r newidiadau hefyd o fudd i denantiaid anghofus, neu rai sydd â phroblemau symudedd.

Mae tenantiaid hyfforddedig Newydd wedi asesu’r gwaith yn feirniadol, gwaith a wnaed gan y contractwyr R&M Williams, gyda chefnogaeth Cathryn Hughes o RNIB Cymru. Drwy gydol y broses fe wnaethant sicrhau bod y gwaith yn safonol ac yn addas ar gyfer eu cyd-denantiaid.

Dywedodd Sandra Rehmen, un o denantiaid Newydd ac Asesydd Cynllun RNIB Cymru, “Mae Newydd wastad ymhell ar y blaen wrth ofalu am denantiaid. Mae’r newidiadau hyn yn gwneud gwahaniaeth mor anferthol i’r rhai sy’n cael anhawster i symud o gwmpas Alltwen; mae’n edrych yn wych nawr. A minnau ddim yn gweld yn dda fy hun, roeddwn am geisio gwneud gwahaniaeth. Rwy’n teimlo’n gryf y dylem wneud cymaint ag y gallwn i wneud bywyd yn fwy gweledol i’r rhai sydd â nam ar eu golwg.”

Cyflwynwyd Gwobr Safon Platinwm RNIB Cymru i Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd gan Cath Hughes, Swyddog Visibly Better RNIB Cymru, ar 18fed o Hydref mewn te dathlu yn Alltwen.

Dywedodd Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru: “Mae ein cynllun Visibly Better yn gwneud gwahaniaeth anferth i fywyd tenantiaid. Yn aml mae’r newidiadau yn rhai syml iawn, ond yn arwain at leihad mewn damweiniau a chwympiadau. Er mai nod y safonau yw gwella hygyrchedd i bobl sydd wedi colli eu golwg, byddant o fudd i amrediad eang o denantiaid gan gynnwys pobl â dementia neu broblemau symudedd.

“Gwyddom fod un o bob pump o bobl 75 oed a throsodd yn byw gyda’r broblem o fod wedi colli eu golwg, a bydd colli golwg yn dyblu dros y 25 mlynedd nesaf. Rwy’n llongyfarch Alltwen am gyrraedd y lefel uchaf, gwobr safon platinwm, a helpu i wneud pob diwrnod yn well i bobl sydd wedi colli eu golwg.”