Gwirfoddolwr RNIB Cymru yn gwneud bywyd pobl Sir Benfro gymaint yn haws

Post date: 
Friday, 2 June 2017
Category: 
Cymru

Mae cymuned sylweddol o bobl sy'n colli'u golwg yn byw ym mhob rhan o Gymru, ond mae'r rhai sy’n byw yng nghefn gwlad yn aml yn wynebu heriau ychwanegol o ran trafnidiaeth gyhoeddus a theithio o gwmpas, a dyna lle mae gwirfoddolwr Ar-lein Heddiw RNIB Cymru, Linda Parsons o Benfro yn Sir Benfro, yn gwneud gwahaniaeth.

Mae Linda'n dysgu pobl i ddefnyddio elfennau cyfryngau cymdeithasol technoleg, yn ogystal ag e-bost, skype, llechi digidol, gliniaduron a ffonau clyfar, ac i wneud defnydd o amrywiaeth o apiau ffonau clyfar sydd wedi'u creu ar gyfer pobl â nam ar eu golwg.

Yn hollbwysig, mae Linda'n ymweld â phobl gartref, ac mae bod yn amgylchedd cyfarwydd a hamddenol eu cartref eu hunain yn golygu nad oes rhaid i bobl boeni am deithio i leoliad canolog. Mae'r sesiynau hefyd yn cael eu cynnig i unigolion yn hytrach nag i grwpiau.

Drwy alluogi pobl i wneud pethau fel rhedeg cyfrif Facebook, mae Linda'n helpu i fynd i'r afael â phroblem sy'n effeithio ar lawer o bobl â nam ar eu golwg, sef arwahanrwydd cymdeithasol, ac mae pobl yn teimlo eu bod yn rhan fwy cyflawn o'u cymuned leol drwy fforymau, blogiau a thudalennau cymunedol, a'r cyfan yn agor rhagor o gyfleoedd newydd iddynt.

"Fe roddodd fy mab ei hen lechen ddigidol i fi, a phan ges i argymhelliad i gael gwersi gyda Linda, roeddwn i wrth fy modd," meddai defnyddiwr gwasanaeth â nam ar eu golwg yn Sir Benfro.

"Mae Linda yn gymwynasgar iawn, a phan oedd hi'n ansicr am rywbeth fe fyddai hi'n ymchwilio i mewn i'r mater ac yn fy nysgu i. Mae hi wedi agor byd newydd i fi, ac roeddwn i mor hapus gyda'r gwasanaeth a'r cymorth ges i ganddi."

Drwy bori ar y we, mae pobl yn gallu cymryd mantais o well prisiau am bethau fel yswiriant cartref, gwyliau a bargeinion arbennig sydd ddim ond ar gael ar-lein yn aml iawn. Mae hyn yn golygu bod cyllideb pobl yn mynd ymhellach a bod modd iddyn nhw wneud y defnydd gorau o'u harian.

Ers dechrau prosiect cynhwysiant digidol Ar-lein Heddiw RNIB Cymru yn 2015, mae Linda wedi bod yn wirfoddolwr gweithgar yn helpu pobl â nam ar eu golwg i gael mynediad at y byd digidol. Yn ddiweddar cafodd ei henwebu am wobr Gwirfoddolwr Cynhwysiant Digidol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

"Mae Linda yn meddwl am ei dysgwyr, gan sicrhau eu bod nhw'n dysgu'r hyn sydd ei angen arnyn nhw er mwyn gwneud eu bywydau bob dydd ychydig yn haws," meddai'r Swyddog Sgiliau Digidol Jayne Smith.

"Mae rhoi cyfle a hyder i bobl sy'n colli'u golwg ddefnyddio technoleg fel bod modd iddyn nhw gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau neu siopa bwyd ar-lein yn agor byd newydd i rai pobl sy'n methu gadael y tŷ.

"Mae Linda yn berson gofalgar iawn sy'n rhoi pobl eraill yn gyntaf. I lawer, mae ymweliad gan Linda yn gallu newid eu bywydau!"

O ran Linda ei hunan:

"Rwy'n frwdfrydig iawn ynghylch helpu pobl sy'n colli'u golwg i wneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol er mwyn eu helpu i gadw mewn cysylltiad, ac i'w helpu i fagu sgiliau byw'n annibynnol ac i fagu hyder.

"Rwy' wrth fy modd yn gweithio fel gwirfoddolwr. Os galla i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sydd â nam ar eu golwg, mae'r cyfan yn werth chweil.

"Mae gwirfoddoli yn rhan bwysig o fy mywyd. Fe fyddwn i'n awgrymu y dylai unrhyw un fyddai'n hoffi profi boddhad ar ddiwedd dydd fynd i roi cynnig arni a mwynhau'r teimlad braf yna."

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gydag RNIB Cymru, ewch i https://www.rnib.org.uk/volunteering

  Cysylltwch â Richard Timothy, Rheolwr Cyfathrebu Dwyieithog, ar 02920 828563 neu [email protected].