Mae pobl hŷn yn Ymdopi’n Well, diolch i wasanaeth newydd

Post date: 
Wednesday, 14 September 2016
Category: 
Cymru

Gall pobl hŷn sy’n agored i niwed yng Nghymru barhau i fyw’n annibynnol gyda chymorth gan wasanaeth newydd a lansir heddiw.

Nod gwasanaeth Ymdopi’n Well gan Gofal a Thrwsio Cymru, Action on Hearing Loss Cymru ac RNIB Cymru yw helpu pobl hŷn sy’n byw mewn tai gwael ac sy’n fregus, sydd â dementia, sydd â nam ar eu synhwyrau neu sy’n agored i niwed mewn ffyrdd eraill.

Mae’r gwasanaeth newydd yn cyflogi gweithwyr achos sy’n gweithio â Meddygon Teulu, ysbytai a gweithwyr cymdeithasol i gyrraedd pobl hŷn y mae arnynt fwyaf o angen cymorth i’w cadw’n ddiogel, yn gynnes ac yn annibynnol yn eu cartref eu hunain.

Mae Mrs Bickle, sy’n 85 mlwydd oed o Ben-y-bont ar Ogwr, wedi cael ei helpu gan y gwasanaeth.  Dywedodd, “Rwyf bob amser wedi bod yn ffit (‘tebol) ac yn weithgar a than yn ddiweddar, cerddwn tua phedair milltir y dydd yn rheolaidd.

“Fodd bynnag, yn y blynyddoedd diwethaf, mae fy iechyd wedi dechrau dirywio.  Cefais ddiagnosis o ddirywiad macwlaidd sy’n gysylltiedig â henaint, cataractau a cholli clyw, ac felly nid yw fy ngolwg na fy nghlyw yn dda.

“Dechreuais ei chael hi’n anodd gwneud pethau beunyddiol fel cerdded i fyny’r grisiau, cael cawod neu goginio pryd o fwyd i mi fy hun.  Byddwn dro ar ôl tro’n rhoi fy llaw ar ben y cwcer nwy gan na allwn weld na chlywed y fflam.  Teimlwn yn rhwystredig ac yn orbryderus.

“Ar ôl cael prawf llygaid, fe’n hatgyfeiriwyd i’r gwasanaeth Ymdopi’n Well gan Adran Offthalmoleg Ysbyty Tywysoges Cymru.  Llamodd fy ngweithiwr achos, Sandy, i’r bwlch yn syth, gan gael canllaw imi ar y grisiau, goleuadau disgleiriach yn y gegin, ac mae hi hefyd wedi fy annog i gael prawf clustiau ac i ddechrau gwisgo teclyn clywed.

“Gwnaeth Sandy hyd yn oed fy helpu i ganfod y dylaswn i fod wedi derbyn budd-daliadau, sy’n gymorth mawr ac a olyga y byddaf yn gallu aros yn fy nghartref yn llawer hwy nag a feddyliais.  Teimlaf gymaint yn ddiogelach ac yn hapusach.  Rwyf yn bendant yn ymdopi’n well!”

Dywedodd Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, “Fy uchelgais yw gwneud Cymru'r lle gorau i heneiddio ynddo yn y Deyrnas Unedig.  Mae’r prosiect Ymdopi’n Well yn gam pwysig i’n helpu ni i gyflawni’r weledigaeth hon.

“Gan weithio ag ystod eang o ddarparwyr gofal sylfaenol, ysbytai, gofal cymdeithasol a mudiadau trydydd sector, bydd y gwasanaeth yn helpu i gadw’r bobl y mae arnynt fwyaf o angen cymorth yn ddiogel, yn gynnes ac yn annibynnol yn eu cartref eu hunain.

“Rwyf yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi’r gwasanaeth ardderchog hwn gyda chyllid o £1.25 miliwn.”

Cyllidir y gwasanaeth gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.   

Ynglŷn â Gofal a Thrwsio Cymru

·         Gofal a Thrwsio Cymru yw’r corff cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru, a daeth yn elusen gofrestredig ym mis Medi 2015. Rhif yr elusen yw 1163542.

·         Rhydd Gofal a Thrwsio gymorth a chefnogaeth am ddim i bobl hŷn i gynnal, i drwsio ac i addasu’u cartrefi.

·         Bob blwyddyn, mae Gofal a Thrwsio’n helpu dros 45,000 o bobl hŷn ledled Cymru, a ‘llynedd roedd 11% o’r rheiny a gafodd gymorth dros 90 oed.

·         I gysylltu â’ch Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol, ffoniwch 0300 111 3333.

Ynglŷn ag Action on Hearing Loss

·         Action on Hearing Loss Cymru yw cangen Cymru o Action on Hearing Loss, yr RNID gynt.

·         Mae tua 575,000 o bobl yng Nghymru’n fyddar neu wedi colli’u clyw, sydd bron cymaint â phoblogaethau Caerdydd ac Abertawe gyda’i gilydd.

·         Mae ein staff a gwirfoddolwyr yn darparu gwasanaethau gofal a chymorth arbenigol i bobl fyddar sydd ag anghenion ychwanegol a gwasanaethau iechyd cymunedol i gynorthwyo pobl i ymdopi â’u byddardod.

·         Mae Action on Hearing Loss yn buddsoddi mwy nag £1.5 miliwn mewn ymchwil bob blwyddyn ac mae ein tîm biofeddygol yn gweithio i ganfod iachâd i fyddardod o fewn cenhedlaeth. 

·         I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.actiononhearingloss.org.uk/wales.

Ynglŷn â RNIB Cymru

·         RNIB Cymru yw’r mudiad mwyaf sy’n ymwneud â cholli golwg yng Nghymru. 

·         Darparwn gefnogaeth drwy wasanaethau addysg, pontio a chyflogaeth; cyngor arbenigol drwy’n gwasanaethau hawliau lles, Online Today a Visibly Better; a chefnogaeth emosiynol drwy’n Gwasanaeth Cyswllt Clinigau Llygaid i bobl sy’n byw â cholli golwg.

·         Ymgyrchwn hefyd dros welliannau i wasanaethau a thros godi ymwybyddiaeth o’r materion y mae pobl ddall a rhannol ddall yn eu hwynebu.

·         I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.rnib.org.uk/cymru.