Mae RNIB Cymru yn cefnogi pobl sydd â nam ar eu synhwyrau i hawlio £13.5 miliwn mewn budd-daliadau sydd heb eu hawlio, gyda chefnogaeth y Gronfa Loteri Fawr

Post date: 
Friday, 8 December 2017
Category: 
Cymru

Mae Gwasanaeth Hawliau, Cyngor a Gwybodaeth yr RNIB (RAISE) yn wasanaeth sy’n cynnig cyngor ynglŷn â budd-daliadau a hawliau i bobl â nam ar y synhwyrau ar draws Cymru a sy’n wynebu tlodi ac allgau cymdeithasol. Yfory (8/12/17) bydd digwyddiad yn cael ei gynnal gan yr RNIB yn Llandudno i ddathlu llwyddiant y gwasanaeth.

Mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi darparu tair blynedd o gyllid, sy'n werth bron i filiwn o bunnoedd, sydd yn galluogi RNIB Cymru, mewn partneriaeth ag Action on Hearing Loss Cymru a'r sector nam ar y synhwyrau, i sefydlu RAISE, er mwyn rhoi sylw i'r rhwystrau sy'n wynebu pobl â nam ar y synhwyrau yng Nghymru wrth iddynt wneud ceisiadau am fudd daliadau.

Erbyn diwedd y prosiect ym mis Rhagfyr 2017, amcangyfrifwyd y bydd £13.5 miliwn wedi'i sicrhau mewn budd-daliadau heb eu hawlio.

Yn ôl Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru, “Mae'r gwasanaeth hwn wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl â nam ar y synhwyrau yng Nghymru. Mae diwygio Lles a thoriadau i wasanaethau ledled y DU wedi arwain at bobl sydd â nam ar eu synhwyrau i wynebu heriau ariannol sylweddol. Mae cwsmeriaid y gwasanaeth yn dweud wrthym fod derbyn eu budd-dal cywir, a chael mwy o arian yn y banc wedi cynyddu eu hannibyniaeth a'u lles corfforol ac emosiynol.”

Ychwanegodd Rebecca Woolley, Cyfarwyddwr Action on Hearing Loss Cymru, "Rydym yn ymwybodol fod llawer o bobl gyda nam ar eu synhwyrau ddim yn hawlio’r budd-daliadau cywir oherwydd trafferthion gyda’r broses, diffyg ymwybyddiaeth, diffyg hygyrchedd ac ofn cael eu labelu. Mae RAISE wedi dangos y gellir goresgyn y rhwystrau hyn trwy ddarparu gwasanaeth a gwybodaeth sy'n bodloni anghenion cyfathrebu cwsmeriaid. megis print bras, sain, e-bost, Braille, Iaith Arwyddion Prydain (BSL), Skype, Facetime a negeseuon testun a thrwy ddarparu cefnogaeth i lywio cymhlethdodau'r system budd-daliadau lles. "