Nadolig Llawen - Neges Nadolig gan Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru

Post date: 
Thursday, 22 December 2016
Category: 
Cymru

“Mae 2016 fel pe bai wedi gwibio heibio, ac unwaith eto mae hi wedi bod yn flwyddyn llawn llwyddiant a her. Rwyf wedi mwynhau cyfarfod cwsmeriaid, ymweld â gwasanaethau a gweithio gyda phartneriaid a chydweithwyr newydd er mwyn ehangu a gwella ein gwasanaethau.

“Rwy’n ymwybodol bod peryg wrth ddiolch i bobl gan nad yw’r geiriau yn ddigonol, neu fod peryg anghofio rhywun...a fyddwn i ddim am i hynny ddigwydd...felly derbyniwch fy niolch cynhwysfawr a diffuant ichi oll am eich cefnogaeth, anogaeth a phartneriaeth.

“Oes, mae sawl uchafbwynt ar gyfer 2016, ac efallai mai ar y brig yw’r datblygiad sylweddol gwnaethpwyd gennym wrth geisio gwella’r oedi sy’n digwydd i gleifion llygaid yn yr ysbytai. Mae gryn dipyn i’w wneud eto i sicrhau apwyntiadau amserol i bobl sydd mewn peryg o golled golwg, ond bellach mae dealltwriaeth well o’r broblem ac mae gwaith sylweddol yn digwydd yn lleol ac yn genedlaethol i geisio gwella’r sefyllfa. Mae hyn yn cynnwys rhagor o gleifion yn derbyn triniaeth gan optometryddion lleol, cofnod claf ar ffurf electronig ar y gweill, cytundeb ar dargedau newydd addas wedi’i chanoli ar gleifion ac arolwg claf. Mae cynnydd yn cael ei fonitro gan y Gweinidog Iechyd a Phrif Weithredwyr y Byrddau Iechyd.

“Mae ein tîm Pontio a Chyflogaeth wedi cynorthwyo 55 o bobl sy’n ddall neu â golwg rhannol i gadw eu swyddi, a 27 i gael swyddi newydd rhwng Ebrill a Thachwedd eleni.

“Mae un o’n partneriaid, Cynyrchiadau UCAN wedi dangos tair ffilm fer ynglŷn â bod yn annibynnol. Cynhyrchwyd y ffilmiau yn eu cyfanrwydd gan bobl ifanc â cholled golwg (www.rnib.org.uk/insight-online/independence). Arianwyd hyn gan Y Loteri Fawr ac roedd hyfforddiant proffesiynol ar gael iddynt. Mae rhagor o ffilmiau ar y gweill ar gyfer 2017.

“Diolch i’r Gwasanaeth Hawliau a Gwybodaeth, ariennir gan Y Loteri Fawr, cynorthwywyd 1,348 o bobl i hawlio £4,757,942.45 mewn budd-daliadau, ac mae’r galw am y gwasanaeth wedi cynyddu 40% eleni.

“Mae pedwar o’r saith o Fyrddau Iechyd Lleol bellach yn ariannu Swyddogion Cyswllt Clinigau Llygaid (ECLOs), ac mae 12 ECLO nawr yn gweithio ar draws Cymru.

“Er fy mod i’n ymwybodol y gall yr adeg hon o’r Flwyddyn fod yn anodd i rai ohonoch am amryw o resymau, rwy’n dymuno Nadolig heddychlon a hapus ichi, a bod 2017 yn gwireddu gymaint â phosib o’ch gobeithion a dymuniadau.

“Fydd y swyddfeydd ar gau d.Llun a d.Mawrth, 26 a 27 o Ragfyr, ar agor fel arfer o 9.00yb-4.30yh d.Mercher - d.Gwener 28-30 o Ragfyr, ar gau eto d.Llun 2 Ionawr 2017, ac yn ail-agor d.Mawrth 3 Ionawr 2017.

"Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda. "