Rhybudd gan RNIB wrth i ystadegau newydd ddangos bod niferoedd sy’n cofrestru bod ganddynt nam ar eu golwg yng Nghymru yn gostwng

Post date: 
Wednesday, 22 June 2016
Category: 
Cymru
High street optometrist

Gallai Tystysgrifau Nam ar y Golwg helpu’r bobl hynny â cholled golwg i gyrchu cymorth.

Mae RNIB Cymru wedi rhybuddio bod ystadegau newydd ynghylch gofal y llygaid wedi dangos bod angen gwneud mwy i sicrhau bod cleifion yn cael cynnig tystysgrif nam ar y golwg.

Mae ystadegau a gaiff eu cyhoeddi heddiw (dydd Mercher 21 Mehefin) yn dangos bod nifer y bobl sydd newydd dderbyn tystysgrif nam ar y golwg yng Nghymru wedi gostwng dros y tair blynedd diwethaf.

Mae RNIB Cymru wedi rhybuddio na ddylid defnyddio’r ystadegau hyn fel dangosydd bod nifer y bobl â cholled golwg yn gostwng. Mae ymchwil gan RNIB wedi dangos rhagamcan y bydd y nifer yn dyblu dros y 25 mlynedd nesaf wrth i’r boblogaeth sy’n heneiddio dyfu.

Dywed Cyfarwyddwr RNIB Cymru, Ceri Jackson: “Mae’r ystadegau sydd wedi’u rhyddhau’n dangos y bu gostyngiad yn nifer y bobl a dderbyniodd dystysgrif nam ar y golwg.

“Er ei bod yn galonogol bod y data hwn yn cael ei gasglu, mae angen i ni fod yn ofalus iawn wrth ddefnyddio’r ystadegau hyn. Nid yw nifer y bobl hynny sy’n derbyn tystysgrif nam ar y golwg yn cyd-fynd â niferoedd y bobl â cholled golwg ar draws y wlad. Mae dros 100,000 o bobl â cholled golwg yng Nghymru a dim ond 15,900 sydd wedi’u cofrestru fel rhai â nam ar eu golwg.

“Mae RNIB wedi cynhyrchu ymchwil yn gyson sy’n dangos bod nifer y bobl sy’n byw gyda cholled golwg yn cynyddu. Rwy’n bryderus iawn o hyd ynghylch nifer yr apwyntiadau sy’n cael eu canslo a’u gohirio ym maes offthalmoleg a nifer y bobl sy’n colli eu golwg o ganlyniad i hynny.

“Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod clinigwyr a chleifion yn deall manteision cael y dystysgrif. Mae cofrestru’n golygu bod pobl yn cael mynediad i’r gwasanaethau a’r budd-daliadau mae ganddynt hawl i’w cael. Cael Tystysgrif Nam ar y Golwg yw’r cam cyntaf yn y broses gofrestru.

“Mae’n wych bod mwy o wybodaeth yn cael ei monitro ar gyfer cleifion offthalmoleg ond bydd angen i Lywodraeth Cymru weithio i wella’r niferoedd sy’n mynd am brofion llygaid, yn arbennig pobl sy’n wynebu risg, a sicrhau bod apwyntiadau amserol yn cael eu gwneud er mwyn atal pobl rhag colli eu golwg.”