RNIB Cymru yn nodi camau y gall awdurdodau lleol eu cymryd i gefnogi pobl ddall ac â golwg rhannol i fyw bywydau annibynnol

Post date: 
Tuesday, 4 April 2017
Category: 
Cymru

Mis cyn etholiadau Awdurdodau Lleol Cymru mae RNIB Cymru wedi nodi camau y gall awdurdodau lleol eu cymryd i gefnogi pobl ddall ac â golwg rhannol i fyw bywydau annibynnol.

RNIB Cymru yw’r elusen fwyaf yng Nghymru sy’n ymdrin â cholled golwg. Rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau a chymorth i bobl ddall ac â golwg rhannol ar draws Cymru, yn ogystal ag ymgyrchu ar ran pobl ddall ac â golwg rhannol yng Nghymru a chodi ymwybyddiaeth o’r materion maen nhw’n eu hwynebu bob dydd.

Rydym yn ymgyrchu ar ran pobl ddall ac â golwg rhannol i gyflawni tri phrif ddeilliant sef:

1) y dylai pawb gael mynediad i driniaeth amserol;

2) y dylai pobl ddall ac â golwg rhannol allu byw’n annibynnol;

3) ac y dylai pobl â cholled golwg allu cael mynediad cyfartal i gyfleoedd.

Ar gyfer yr etholiadau Awdurdodau Lleol, rydym yn gofyn i awdurdodau lleol sicrhau:

• Bod cofrestr o bobl ddall ac â golwg rhannol yn cael ei chadw’n gyfoes a bod manteision cofrestru’n cael eu hyrwyddo’n eang;

• Bod o leiaf 1 ROVI (Swyddog Adsefydlu i Bobl â Nam ar eu Golwg) i bob 70,000 o’r boblogaeth;

• Bod aelodau staff yn eich canolfan gyswllt yn cael gwybodaeth a hyfforddiant ynghylch sut i atgyfeirio pobl ddall ac â golwg rhannol at swyddog adsefydlu;

• Eich bod yn ymgysylltu â phobl leol sy’n ddall ac â golwg rhannol a chymdeithasau colled golwg lleol i ddatblygu dull Siarter y Strydoedd sy’n gosod llwybr clir wrth galon y gwaith o wneud penderfyniadau;

• Eich bod yn ymgynghori â’ch Grŵp Mynediad i Bobl Anabl ar faterion cydraddoldeb o bob math, a’ch bod yn ymgynghori â nhw a chymdeithasau lleol mewn modd ystyrlon er mwyn sicrhau eich bod yn ystyried materion diogelwch;

• Eich bod yn darparu gwybodaeth hygyrch i’r bobl rydych yn ymgynghori â nhw (gan gynnwys mapiau cyffyrddadwy);

• Bod eich holl wefannau ac apiau’n cael eu dylunio gydag anghenion hygyrchedd ar flaen yr ystyriaethau, ac nad yw eich gwasanaethau’n “ddigidol yn ddiofyn” heb sicrhau bod pobl ddall ac â golwg rhannol yn gallu eu cyrchu;

• Bod eich cyfathrebiadau ysgrifenedig hefyd yn gallu cael eu darparu ar ffurf sain, print bras a Braille a bod eich canolfannau cyswllt yn gwybod sut i drefnu’r gwasanaethau hyn;

• Bod digon o QTVIs (Athrawon Cymwys i Addysgu Pobl â Nam ar eu Golwg) yn ardal eich awdurdod lleol, ac os oes athrawon sy’n tynnu at oedran ymddeol, eich bod yn rhoi cynllun dilyniant yn ei le.

Er mwyn pleidleisio sicrhewch eich bod wedi cofrestru: https://www.rnib.org.uk/cy/etholiadau-cynghorau-lleol-yng-nghymru-ddydd-...