Tai Hafod yn derbyn achrediad Visibly Better diolch i RNIB Cymru

Post date: 
Monday, 10 July 2017
Category: 
Cymru

Mae Tai Hafod wedi bod yn gweithio gydag RNIB Cymru i sicrhau achrediad gan gynllun Visibly Better. Mae’r cynllun yn cynnig amrywiaeth o weithdai sydd wedi’u cynllunio i gefnogi a datblygu dyluniadau sy’n gynhwysol mewn tai ac adeiladau cyhoeddus ar gyfer llygaid sy’n heneiddio a phobl sy’n colli eu golwg.

Mae Hafod yn berchen ar, ac yn rheoli dros 4,500 o gartrefi ledled y de gan gynnwys cynlluniau ymddeol i bobl hŷn ac maen nhw bob amser yn ymdrechu i wneud bywydau eu tenantiaid yn well.

Nid oedd John Higgins, Syrfëwr Cynnal a Chadw Hafod, yn llwyr ymwybodol o’r Cynllun Visibly Better na’r cyswllt rhyngddo â Thai Hafod tan y llynedd, pan gymerodd ran mewn gweithdy ymwybyddiaeth am golli golwg. Bellach, mae’n gallu rhoi’r hyn a ddysgodd ar waith, a hynny’n fwyaf diweddar yn ystod gwaith adnewyddu un o gynlluniau ymddeol Hafod. Yn ôl John:

“Dysgais gymaint gan RNIB Cymru y diwrnod hwnnw. Roedd profi’r sbectol efelychu yn frawychus. Doedd gen i ddim syniad ynglŷn â pha mor anodd gall bywyd fod i rywun sy’n byw â nam ar y golwg, fel cataractau, er enghraifft. Fe ddylai pawb wneud y cwrs er mwyn codi ymwybyddiaeth am golli golwg a’r effaith mae hyn yn ei chael ar fywydau. Dysgais y gallai person sy’n colli’i olwg symud o gwmpas yn fwy diogel ac yn fwy annibynnol os byddwn ni’n defnyddio goleuo penodol a chyferbyniad o ran lliwiau. Dw i wedi ystyried popeth a ddysgais y diwrnod hwnnw a’i roi ar waith wrth i ni wneud gwaith adnewyddu yn Nhŷ Glanogwr.

Mae Tŷ Glanogwr yn adeilad rhestredig, ac felly mae’r gwaith adnewyddu wedi bod yn heriol ar brydiau. Er hynny, mae John wedi darganfod nad yw gweithredu egwyddorion Visibly Better wedi costio mwy na gwaith adnewyddu tebyg a gynhaliwyd o’r blaen.

Meddai John: “Mae’r wybodaeth yma wedi fy ngalluogi i i wella bywydau’r tenantiaid. Mae gan nifer o’n tenantiaid nam ar eu golwg, ac mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw.”

Mae Mary Farmer yn denant sydd â nam ar ei golwg ac mae hi wrth ei bodd gyda’r gwaith newydd. Meddai: “Ers y gwaith paentio, dw i’n gallu gweld popeth yn gliriach. Mae’r gwaith hyd yma wedi fy helpu i symud o gwmpas gymaint yn haws.”

Yn ôl Alan Morgan, Rheolwr Gyfarwyddwr Tai Hafod: “Rydym wedi gweithio gyda’r RNIB ers sawl blwyddyn i wella hygyrchedd ein gwasanaethau a’n gwybodaeth, ac rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn achrediad Visibly Better. Oherwydd y broses yma, mae gan ein staff y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud y gwelliannau perthnasol i’n cartrefi sydd eisoes yn fuddiol tu hwnt i’n tenantiaid.”

Mae sefydliadau yn gweithio tuag at chwe safon, sy’n canolbwyntio ar agweddau gwahanol hygyrchedd, ac maent yn derbyn lefel achrediad Efydd, Arian, Aur a Phlatinwm wrth iddynt weithio’u ffordd drwy’r safonau. Mae achrediad Visibly Better yn nod arfer da a gydnabyddir gan Lywodraeth Cymru, a gall sefydliadau ei ddefnyddio yn eu deunyddiau marchnata i ddenu cleientiaid newydd a’i gynnwys mewn tendrau ar gyfer contractau.

Am ragor o wybodaeth am ein cynllun Visibly Better neu i archebu lle ar ein hyfforddiant ymwybyddiaeth colli golwg ar gyfer 2017-2018 ffoniwch 01792 325309 neu anfonwch e-bost at: [email protected]. Gallwch hefyd fynd i’n gwefan www.rnib.org.uk/cy/cynllunio-tai-ac-adeiladau-hygyrch