Teithwyr dall a rhannol ddall yn rhoi adborth i ddarparwr gwasanaeth trên

Post date: 
Thursday, 24 November 2016
Category: 
Cymru
CIB members offer feedback to train operator

Mae deg aelod o Sefydliad y Deillion Caerdydd wedi teithio ar y trên i'r Barri fel rhan o daith ymgyfarwyddo a drefnwyd gan Drenau Arriva Cymru.

Trefnwyd y daith fel rhan o raglen 'Cynorthwyo Teithwyr' y cwmni trenau, sydd â'r nod o godi ymwybyddiaeth am y cymorth sydd ar gael i unrhyw un sydd ag anabledd neu a allai fod angen cymorth ychwanegol yn ystod ei siwrnai.

Dechreuodd y daith yng ngorsaf Caerdydd Canolog cyn teithio i orsaf y Barri lle cafwyd sesiwn holi ac ateb yng nghaffi'r orsaf.

Meddai Geraint Morgan, rheolwr cysylltiadau cymunedol Trenau Arriva Cymru: "Nod y fenter yw cynnig profiad a gwybodaeth i bobl a allai fod angen cymorth gyda'u siwrnai er mwyn bod yn hyderus i wneud hynny.  Mae teithiau ymgyfarwyddo fel ein taith i'r Barri heddiw yn elfen bwysig o'r rhaglen.  Gall unigolion ddod i roi cynnig ar daith a gofyn cwestiynau a darparu adborth gwerthfawr i ni sy'n sicrhau ein bod ni'n cynnig y profiad gorau posibl i'n cwsmeriaid."

Meddai Rheolwr y Ganolfan, Michelle Jones: "Roedd ein haelodau yn gwerthfawrogi'r cyfle i rannu eu profiadau a thynnu sylw at y rhwystrau mae pobl ddall a rhannol ddall yn eu hwynebu wrth deithio ar drenau. Roedd hefyd yn gyfle i gynnig awgrymiadau cadarnhaol ar sut i wella gwasanaethau ar gyfer pobl sy'n colli'u golwg."

Meddai aelod o Sefydliad y Deillion, Sue Evans: "Mae'n beth da bod Trenau Arriva Cymru yn deall y trafferthion rydyn ni'n eu hwynebu o ddydd i ddydd ac yn cydnabod y gallai un profiad gwael ein rhwystro rhag teithio eto."

Mae Sefydliad y Deillion Caerdydd yn cynnig gwasanaethau lleol a chymorth am oes i bobl ddall a rhannol ddall yn y De fel y gall pobl fwynhau eu bywydau yn llawn.  Mae'r Sefydliad yn rhan o Grŵp o elusennau'r RNIB ac yn gweithio'n agos gydag RNIB Cymru i wella bywydau pobl sydd wedi colli'u golwg o ddydd i ddydd.  Mae modd cysylltu â llinell gymorth Cynorthwyo Teithwyr Trenau Arriva Cymru drwy ffonio 033 300 50 501.

Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa'r Wasg Trenau Arriva Cymru drwy ffonio 07071 881278.