Cofrestru i bleidleisio ar gyfer Refferendwm yr UE ar 23 Mehefin

Post date: 
Friday, 27 May 2016
Category: 
Cymru
The National Assembly for Wales Senedd Building

Os nad ydych eisoes ar y gofrestr etholiadol, mae angen i chi wneud cais i bleidleisio erbyn canol nos Fawrth 7 Mehefin i bleidleisio yn Refferendwm yr UE ar 23 Mehefin.

Gallwch wneud cais ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu drwy gysylltu gydag adran gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol.

Beth yw'r refferendwm?

Ar 23 Mehefin, bydd refferendwm ar aelodaeth Y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd. Mae refferendwm yn gofyn i chi bleidleisio ar gwestiwn. Ar gyfer y refferendwm yma, y cwestiwn yw:

A ddylai'r Deyrnas Unedig aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd neu adael yr Undeb Ewropeaidd?

Y ddau ateb yw:

Aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd

a

Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Sut alla i bleidleisio?

Gallwch ddefnyddio'r ddyfais cyffyrddol

Bydd dyfais yn eich gorsaf bleidleisio y gellir ei atodi i'r papur pleidleisio. Mae yno ffenestr y gellir ei chodi ar gyfer pob ateb. I ddefnyddio'r ddyfais rhaid i chi ddilyn y camau hyn:

•      codi'r ffenest berthnasol

•      nodi eich dewis

•      cau'r ffenestr

•      tynnwch y templed oddi ar y papur pleidleisio

•      plygwch a rhowch y papur pleidleisio yn y blwch pleidleisio

•      dychwelwch y ddyfais i'r Swyddog Llywyddu

Bydd y staff gorsaf bleidleisio yn gallu esbonio sut i ddefnyddio'r ddyfais a darllen y cwestiwn refferendwm a'r atebion.

Gallwch ofyn i'r Swyddog Llywyddu am help

Y Swyddog Llywyddu yw'r person sy'n gyfrifol am yr orsaf bleidleisio. Maen nhw'n annibynnol, a gallwch ofyn iddynt am help.

Gallwch ofyn i'r Swyddog Llywyddu ddarllen y cyfarwyddiadau ar y papur pleidleisio a chwestiwn y refferendwm a'r atebion.

Gallwch ddweud wrth y Swyddog Llywyddu, ym mhreifatrwydd y bwth pleidleisio, sut i farcio'r papur pleidleisio ar eich rhan.

Gallwch ofyn i rywun i ddod i'r orsaf bleidleisio gyda chi

Gallwch ofyn i rywun i ddod i'r orsaf bleidleisio gyda chi i'ch helpu chi.

Gall eich cydymaith fod un ai yn aelod agos o'r teulu (tad, mam, brawd, chwaer, gŵr, gwraig, partner sifil, mab neu ferch - os ydynt yn 18 oed neu'n hŷn), neu yn etholwr cymwys. Dylech ofyn i'r Swyddog Llywyddu i gael caniatâd i gael cymorth gan eich  cydymaith.

Mae gofyn cyfreithiol ar eich cydymaith i gwblhau datganiad syml. Mae'n rhaid i'r Swyddog Llywyddu gofnodi eich enw a'ch rhif etholwr, yn ogystal ag enw a chyfeiriad eich cydymaith.

Gallwch ddefnyddio'r adnoddau print bras

Bydd gan eich gorsaf bleidleisio fersiwn print bras o'r papur pleidleisio i'w weld. Bydd hefyd copi mawr o'r papur pleidleisio wedi'i farcio gyda 'sample', y gallwch ddefnyddio i gyfeirio ato wrth fwrw eich pleidlais.

Gallwch bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy.

Os nad ydych yn gallu mynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod y refferendwm, gallwch bleidleisio drwy'r post neu gall rhywun fwrw pleidlais ar eich rhan.

Fel arfer mae'n rhaid i geisiadau pleidlais bost gynnwys llofnod yr etholwr. Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu darparu llofnod, neu lofnod cyson, gallwch wneud cais bod y gofyniad am lofnod yn cael ei hepgor. Mae'n rhaid i'ch cais gynnwys y rheswm dros y cais am hepgor, ac enw a chyfeiriad unrhyw berson sydd wedi eich cynorthwyo i gwblhau'r cais.

Y dyddiad cau cofrestru i bleidleisio drwy'r post yw 5pm ar 8 Mehefin

Y dyddiad cau cofrestru i bleidleisio drwy ddirprwy yw 5pm ar 15 Mehefin

I wneud cais i bleidleisio drwy'r post neu ddirprwy mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio. Y dyddiad cau cofrestru i bleidleisio yw dydd Mawrth 7 Mehefin.

ewch i www.fymhleidlaisi.co.uk neu ffoniwch 0800 3 280 280 i gael gwybod mwy.

Gwybodaeth allweddol

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?

Bydd cyfeiriad eich gorsaf bleidleisio wedi cael ei ysgrifennu ar eich cerdyn pleidleisio. Gallwch hefyd gysylltu ag adran gwasanaethau etholiadol eich cyngor lleol i ddarganfod mwy.

Pryd mae'r gorsafoedd pleidleisio ar agor?

Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor ar ddiwrnod y refferendwm (dydd Iau 23 Mehefin) o 7am i 10pm. Nid oes angen i chi fynd â'ch cerdyn pleidleisio gyda chi i bleidleisio.

Os oes gennych bleidlais bost a'ch bod wedi anghofio ei ddychwelyd, gallwch fynd â'ch pleidlais bost i unrhyw orsaf bleidleisio yn eich ardal bleidleisio.

Sut alla i gael mwy o wybodaeth am Refferendwm yr UE?

I gael mwy o wybodaeth ewch i fymhleidlaisi.co.uk neu  ffoniwch 0800 3 280 280.

Beth yw'r dyddiadau allweddol?

Y dyddiad cau cofrestru i bleidleisio yw 7 Mehefin.

Y dyddiad cau cofrestru i bleidleisio drwy'r post yw 5pm ar 8 Mehefin

Y dyddiad cau cofrestru i bleidleisio drwy ddirprwy yw 5pm ar 15 Mehefin

Diwrnod Pleidleisio yw 23 Mehefin, 7am i 10pm