Croeso o RNIB CymruBlaenoriaethau ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol newydd

Post date: 
Thursday, 12 May 2016
Category: 
Cymru
Senedd building

Yn dilyn yr etholiad cyffredinol ar y 5ed o Fai, rydym wedi ysgrifennu at  Aelodau Cynulliad newydd Cymru i sôn am ein gwaith a blaenoriaethau RNIB Cymru. Darllenwch ein llythyr yma. 

__________________________

Annwyl Aelod Cynulliad

Ysgrifennaf ar ran RNIB Cymru i’ch llongyfarch ar gael eich ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi dros y pum mlynedd nesaf a’ch eich cefnogi yn eich ymdrechion i wella bywydau pobl Cymru.

Fel y gwyddoch fwy na thebyg, mae ein sefydliad yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o’r materion a wynebir bob dydd gan bobl â cholled golwg yng Nghymru, y mae oddeutu 110,000 ohonynt. Mae hyn yn amrywio o wynebu oedi hir yn aros am driniaethau llygaid dilynol i gyrchu trafnidiaeth yn annibynnol ac o gostau byw uwch i beidio â chael y cymorth cywir mewn gwaith neu yn y byd addysg.

Gallwch ddarllen ein maniffesto llawn ar-lein yma http://www.rnib.org.uk/sites/default/files/RNIB%20Cymru%20Manifesto%202016-Welsh%20Copy.doc ac os hoffech unrhyw wybodaeth bellach ynghylch sut i gynorthwyo unrhyw rai o’ch etholwyr â cholled golwg, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Cyn bo hir byddwn yn cynnal sesiwn ymwybyddiaeth colled golwg yn adeilad y Senedd a chaiff gwahoddiad ei anfon atoch maes o law. Byddem wrth ein bodd gweld cynifer o bobl â phosibl yno, a gobeithio y byddwch chi a’ch staff yn gallu dod i ddysgu mwy am fyw gyda cholled golwg.

Yn olaf, byddwn yn ailgofrestru’r Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg cyn gynted â phosibl. Mae’r Grŵp hwn wedi llwyddo i sicrhau llawer o newidiadau polisi ers ei gofrestru gyntaf yn 2010. Mae RNIB Cymru wedi darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y grŵp hwn gyda chefnogaeth Grŵp Gweithredu Strategaeth Golwg Cymru.

Rydym bellach yn chwilio am Gadeirydd newydd ac aelodau i’r grŵp hwn sy’n frwd dros wella bywydau pobl ddall ac â golwg rhannol i arwain y grŵp hwn yn y Cynulliad newydd. Gobeithio y byddwch yn dod i’n cyfarfod cyntaf i ganfod beth gallwch chi ei wneud i wella bywydau pobl ddall ac â golwg rhannol yng Nghymru.

Llongyfarchiadau unwaith eto ac edrychaf ymlaen at weithio gyda chi’n fuan.

Yn gywir iawn,

Emma Sands

Rheolwr Materion Cyhoeddus