Dai Lloyd AC yn gosod golygon ar ddymchwel rhwystrau i bobl â cholled golwg

Post date: 
Wednesday, 28 November 2018
Category: 
Cymru
Dai Lloyd

Mae’r AC dros Orllewin De Cymru yn cefnogi nodau newydd a osodwyd gan grŵp Strategaeth Golwg Cymru i gyflawni newid cadarnhaol i bobl ddall ac â golwg rhannol yng Nghymru, gan gynnwys y bobl hynny sydd mewn perygl o golli eu golwg, erbyn 2020. Grŵp cydweithredol yw hwn rhwng elusennau, sefydliadau sector cyhoeddus, busnesau a phobl ddall ac â golwg rhannol.

Helpodd Dai Lloyd AC, sydd hefyd yn Cadeirio’r Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg, lansio blaenoriaethau newydd Strategaeth Golwg Cymru yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 22 Tachwedd.

Blaenoriaethau newydd Strategaeth Golwg Cymru yw:

  • Gwella iechyd llygaid y genedl a rhoi terfyn ar golled golwg y gellid ei osgoi.
  • Gwella cymorth ar draws gwasanaethau gofal cymdeithasol.
  • Gwella ymwybyddiaeth o golled golwg a chreu cymdeithas gynhwysol i bob person dall ac â golwg rhannol.

Yn y digwyddiad, cymerodd Dai Lloyd AC y cyfle hefyd i wisgo ‘sbectol sim’ RNIB Cymru, sef sbectol sy’n efelychu amrywiol gyflyrau’r llygaid.

Dywedodd Dai Lloyd AC: “Mae lefel ein golwg yn cael effaith aruthrol ar ein bywydau. Mae pobl ddall ac â golwg rhannol yn wynebu eu heriau unigryw eu hunain bob dydd. Mae teimladau o arwahanrwydd yn annerbyniol o uchel, a dim ond un o bob pedwar person dall neu â golwg rhannol o oed gweithio sy’n meddu ar swydd.

“Mae llawer o bobl hefyd yn wynebu’r posibilrwydd o golli eu golwg yn ddiangen oherwydd bod apwyntiadau llygaid yn cael eu gohirio neu eu canslo.

“Rwy’n angerddol bod Strategaeth Golwg Cymru’n gosod nodau uchelgeisiol i helpu i fynd i’r afael â’r rhwystrau mae pobl â cholled golwg yn eu hwynebu.

“Byddwn yn annog pob un o’m cyd-Aelodau Cynulliad i ymgysylltu â Strategaeth Golwg Cymru fel nad yw neb yn eu hardal nhw yn colli eu golwg o ganlyniad i gyflwr llygaid y gellid ei drin, a’n bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi pobl â cholled golwg.”

Amcangyfrifir bod rhyw 107,000 o bobl yn byw gyda cholled golwg yng Nghymru yn ôl RNIB Cymru sy’n aelod o grŵp Strategaeth Golwg Cymru.

Dywedodd Cyfarwyddwr RNIB Cymru Ansley Workman: “Hoffem ddiolch i Dai Lloyd AC am noddi’r achlysur i lansio blaenoriaethau newydd Strategaeth Golwg Cymru ac am ei holl gefnogaeth. 

“Bob dydd yng Nghymru mae pedwar person yn dechrau colli eu golwg. Ond i lawer o bobl, dylai fod modd ac mae modd achub golwg gyda’r wybodaeth, y gofal a’r cymorth cywir.

“I’r bobl hynny sydd â cholled golwg, rydym am sicrhau eu bod yn byw mewn byd sy’n hygyrch iddynt, boed hynny’n golygu tramwyo’u cymuned leol yn ddiogel neu gael gwybodaeth iechyd hanfodol yn y fformat cywir. Rydym yn hyderus, drwy weithio gyda’n gilydd, y gallwn gyflawni ein nodau a gwneud i newidiadau cadarnhaol ddigwydd.”

Mae Strategaeth Golwg Cymru’n alinio â Strategaeth Vision UK, sy’n rhan o fenter fyd-eang o’r enw ‘VISION 2020: the Right to Sight’ sef rhaglen ar y cyd rhwng Sefydliad Iechyd y Byd ac yr International Agency for the Prevention of Blindness. Lansiwyd VISION 2020 ym 1999 gyda'r nodau deublyg o ddileu dallineb y gellid ei osgoi erbyn y flwyddyn 2020 ac atal yr amcanestyniad y byddai colled golwg y gellid ei osgoi yn dyblu rhwng 1990 a 2020.

Mae Vision 2020 yn ceisio hyrwyddo "Byd lle nad oes neb yn dioddef nam diangen ar ei olwg, lle gall y rhai hynny sy'n dioddef colled golwg na ellid ei osgoi gyflawni eu potensial yn llawn.”