Y Prif Weinidog yn llongyfarch Cymoedd i'r Arfordir (V2C) am ennill Gwobr Blatinwm Visibly Better RNIB Cymru

Post date: 
Wednesday, 20 April 2016
Category: 
Cymru
Carwyn Jones and group holding award

Bu Carwyn Jones, yr AC dros Ben-y-bont ar Ogwr a Phrif Weinidog Cymru yn dathlu cyflawniad Cymoedd i'r Arfordir ar ennill Gwobr Blatinwm "Visibly Better" RNIB Cymru am ei gyfleuster Gofal Ychwanegol Llys Ton ym mynydd Cynnig fis Mawrth yma.

Y wobr blatinwm yw lefel achrediad uchaf gwobrau RNIB Cymru.

I ennill y wobr Blatinwm, mae'n rhaid i Cymoedd i'r Arfordir ddangos ymrwymiad i hyrwyddo iechyd y llygaid a gwneud newidiadau i wella mynediad i bobl â cholled golwg.

Er enghraifft, maen nhw'n darparu dogfennaeth mewn print mawr i denantiaid lle bo angen hynny, yn hyrwyddo iechyd llygaid da, yn gweithio gyda thimau synhwyraidd yr awdurdodau lleol i nodi'r angen am well golau, ac mae gan bob fflat ddrws blaen o liw gwahanol gydag addurniadau allanol i gydweddu i hyn.

Mae staff ar y safle yng nghyfleuster Llys Ton, ac mae lifft, lolfa, safle golchi dillad, gardd, ystafell haul, salon trin gwallt ac ystafell TG. Hefyd, mae ystafell fwyta fawr lle gall y trigolion fwyta'u prydau bwyd. Mae gofod mawr ar gael hefyd lle gellir cadw sgwteri trydanol, cymhorthion symudedd a bygis, gan ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel symud o amgylch y cyfleuster.

Dywedodd Carwyn Jones AC: “Hoffwn longyfarch Cymoedd i'r Arfordir am ennill y wobr. Nid peth hawdd yw ennill y Wobr Blatinwm ac mae'n tystio i ymdrechion ac ymrwymiad parhaus y staff i sicrhau bod Llys Ton yn gwbl hygyrch i bobl â cholled golwg ac i sicrhau bod eu tenantiaid yn byw yn yr amgylchedd gorau posibl.”

Dywedodd Stephen Cook, Prif Weithredwr Cymoedd i'r Arfordir: “Braint o'r mwyaf yw derbyn y wobr hon. Mae'n dyst i holl waith caled ac angerdd cydweithwyr V2C a'n partneriaid yn Reach a Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr a'r ymrwymiad a wnaed ganddynt ar y cyd i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl”.

Dywedodd Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru: "Mae ein gwobrau Visibly Better yn gwneud gwahaniaeth anferth i fywydau tenantiaid. Yn aml pethau syml yw'r newidiadau ond maen nhw'n arwain at leihad mewn cwympiadau a damweiniau. 

"Er mai nod y safonau yw gwella hygyrchedd i bobl â cholled golwg, byddant o fudd i ystod eang o denantiaid gan gynnwys pobl â dementia neu broblemau symudedd.

"Rydyn ni'n gwybod bod un o bob pum person 75 oed a throsodd yn byw gyda cholled golwg, a bod disgwyl i golled golwg ddyblu yn y 25 mlynedd nesaf. Rwy'n llongyfarch Cymoedd i'r Arfordir am ennill y wobr uchaf, y wobr blatinwm, gan helpu i wneud pob dydd yn well i bobl â cholled golwg."

Image caption: O'r chwith i'r dde, David Watkins (Cydlynydd Visibly Better RNIB Cymru), Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru), Stephen Cook, Prif Weithredwr Cymoedd i'r Arfordir, Carwyn Jones AC a Jo Lawson (Rheolwr Byw'n Annibynnol, RNIB Cymru)

Cynllun achrediad yw Visibly Better Cymru ar gyfer tai â chymorth a llefydd cyhoeddus eraill. Mae sefydliadau'n gweithio tuag at chwe safon, sy'n canolbwyntio ar wahanol agweddau ar hygyrchedd, a derbynnir lefelau achrediad Efydd, Arian, Aur a Phlatinwm wrth iddyn nhw symud i fyny drwy'r safonau. Mae achrediad Visibly Better yn nod ansawdd sy'n dynodi arfer da, a gydnabyddir gan Lywodraeth Cymru, y gall sefydliadau ei ddefnydio mewn deunyddiau marchnata i ddenu cleientiaid newydd a'i gynnwys mewn tendrau ar gyfer contractau.