Cefnogaeth mewn Clinigau Llygaid

Mae Swyddogion Cyswllt Clinigau Llygaid (ECLOs) yn rhoi cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i gleifion clinigau llygaid. 

RNIB ECLO Jenny talks to a patient

Mae gan ECLOs, sy'n rhan o Wasanaeth Cyngor Colled Golwg yr RNIB, wybodaeth am gyflyrau llygaid a gwasanaethau lleol a chenedlaethol defnyddiol ac maent yno i gefnogi cleifion pan fo angen.

Drwy gynnig gofal unigol pwrpasol, gall ECLOs siarad â chleifion am eu pryderon a rhoi cyngor ar sut i leihau'r effaith y gallai eu colled golwg ei chael.

Mae ECLO yn gweithredu fel pont bwysig rhwng gwasanaethau iechyd a chymdeithasol ac mae'n ganolog i gefnogaeth a lles cleifion mewn clinigau llygaid.

Mae hefyd yn helpu i atal colled golwg y gellir ei osgoi, drwy siarad drwy driniaeth a helpu pobl i ddeall eu meddyginiaeth os oes angen.

I gysylltu ag ECLO a chael gwybod mwy, ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0303 123 9999 (8am i 8pm yn ystod yr wythnos a 9am i 1pm ar ddydd Sadwrn).

Y gefnogaeth mae ECLOs yn ei darparu

Fel claf, mae ECLOs yno i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi a'ch rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau defnyddiol drwy gyfeirio neu wneud atgyfeiriadau ar eich rhan.
Gallant weithio gyda chleifion o bob oedran a chynghori ar y canlynol:

Hefyd gall ECLOs esbonio'r broses o gael eich ardystio a chael eich cofrestru fel unigolyn â cholled golwg (golwg rhannol) neu â cholled golwg difrifol (dall), a manteision cofrestru.

Teulu, ffrindiau a gofalwyr 

Mae ECLOs yn hapus i gael trafodaethau gyda phobl sy'n agos atoch chi sy’n cael eu heffeithio efallai gan gyflwr eich golwg, ond dim ond ar ôl i chi roi caniatâd i wneud hynny. Mae ECLOs hefyd yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth emosiynol i aelodau o'r teulu a gofalwyr gan ganolbwyntio ar eu hanghenion a'u pryderon hwy, a byddant yn eu cefnogi yn unol â hynny.

Cwestiynau meddygol

Er bod ECLOs yn wybodus am gyflyrau llygaid ac yn gallu rhoi gwybodaeth i chi, dylech siarad â'ch offthalmolegydd (meddyg llygaid yr ysbyty) am unrhyw ymholiadau meddygol. Gall ECLOs eich cefnogi chi i wneud hyn os ydych yn dymuno. 

Atgyfeiriadau

Efallai y gofynnir i'ch ECLO eich gweld yn y clinig gan offthalmolegydd, optometrydd neu nyrs. Gallwch hefyd ofyn am gael gweld ECLO yn annibynnol, sy'n rhywbeth rydym yn ei annog yn fawr. Mae pob atgyfeiriad at ECLO yn ddewisol. Hyd yn oed os ydych chi wedi cael eich cynghori i weld un, nid oes raid i chi wneud hynny, os mai dyna sydd orau gennych chi. Fodd bynnag, efallai y byddwch eisiau gweld yr ECLO yn ystod cam diweddarach eich diagnosis. Mae gwasanaeth ECLO ar gael i chi ar unrhyw adeg, hyd yn oed os ydych chi wedi gwrthod yr opsiwn o'r blaen.

Saesneg fel iaith dramor

Os oes arnoch chi angen cyfieithydd, gall yr ECLO drefnu hyn ymlaen llaw cyn eich gweld chi. Unwaith y bydd hyn wedi'i drefnu, byddwch yn cael apwyntiad yn y clinig i drafod eich anghenion.

Hyfforddiant proffesiynol

Mae ECLOs yn cwblhau Cwrs Astudiaethau Clinig Llygaid yr RNIB sy'n gysylltiedig â Phrifysgol y Ddinas, Llundain, ac maent wedi'u hyfforddi i safon uchel iawn. Drwy gydol eu gyrfaoedd, mae ECLOs yn cael cynnig cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP), sy'n eu galluogi i fod yn ymwybodol o ddatblygiadau newydd, gan gynnig y gwasanaeth gorau posib i chi. 

Mwy o wybodaeth am ECLOs ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Mae cael Swyddog Cyswllt Clinig Llygaid (ECLO) yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o gefnogi cleifion yn y clinig llygaid. Mae ECLOs yn allweddol i helpu cleifion i ddeall effaith eu diagnosis a rhoi cefnogaeth emosiynol ac ymarferol iddynt ar gyfer eu camau nesaf.

Mwy am ECLOs ar gyfer gweithwyr proffesiynol