RNIB Cymru i lansio maniffesto etholiadau Cymru 2016

Post date: 
Friday, 22 January 2016
Category: 
Cymru

Elusen colli golwg yn annog Llywodraeth nesaf Cymru i addo na fydd unrhyw un yn colli ei olwg yn ddiangen

Mae RNIB Cymru (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall) yn paratoi i lansio ei faniffesto ar gyfer etholiadau 2016, gan alw ar Lywodraeth nesaf Cymru i sicrhau na fydd unrhyw un yn colli ei olwg yn ddiangen.

Mae'r elusen yn poeni am allu ac adnoddau clinigau llygaid ysbytai ledled y wlad a'r nifer fawr o apwyntiadau offthalmoleg a gaiff eu gohirio neu eu canslo. Bellach mae RNIB Cymru yn annog maniffestos pob plaid i ymrwymo i bennu targedau sy'n sicrhau y caiff cleifion apwyntiadau a gofal sy'n diwallu eu hanghenion.

Cred RNIB Cymru fod gan bob claf llygad yng Nghymru yr hawl i gael gofal amserol o ansawdd uchel, gan gynnwys llawdriniaeth cataractau a thriniaethau a gymeradwywyd gan NICE ar gyfer cyflyrau dirywiol sy'n gysylltiedig â'r llygaid.

Caiff y maniffesto ei lansio yn swyddfeydd RNIB Cymru yng Nghaerdydd ar 27 Ionawr 2016. Bydd ymgeiswyr o chwe phlaid yn cymryd rhan mewn digwyddiad hustyngau a gadeirir gan y newyddiadurwraig, Catrin Haf Jones, o ITV Cymru.

Dywedodd Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru:

"Ni ddylai unrhyw un golli ei olwg am fod apwyntiad wedi'i ganslo neu ei ohirio. Dyna pam mai un o'n blaenoriaethau yn y maniffesto yw sicrhau bod cleifion yn cael apwyntiadau a thriniaeth mewn modd amserol. 

“Bob dydd yng Nghymru mae pum person arall yn dechrau colli eu golwg. O'r holl synhwyrau, ein golwg yw'r un rydym yn ofni ei golli fwyaf a thros y 25 mlynedd nesaf bydd nifer y bobl sy'n colli eu golwg yn dyblu.

“Mae gwasanaeth llygaid ysbytai yn ei chael hi'n anodd bodloni'r galw a thrin cleifion â chyflyrau sy'n gofyn am driniaeth reolaidd. Rhaid i bob plaid gydnabod nad yw'r amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth ym maes offthalmoleg yn briodol a bod yn rhaid datblygu system newydd o fonitro a rhedeg system apwyntiadau.

“Mae colli eich golwg yn effeithio ar bob agwedd ar eich bywyd, o gael addysg i ddod o hyd i swydd i ddal y bws i'ch archfarchnad leol.  Bydd gwell canlyniadau mewn offthalmoleg yn arwain at well canlyniadau iechyd yn gyffredinol ac yn sicrhau arbedion mewn rhannau eraill o'r gwasanaeth iechyd.

“Rydym yn awyddus i sicrhau, yn ystod tymor nesaf y Cynulliad Cenedlaethol, y gall pobl ddall a phobl â golwg rhannol gael gafael ar gymorth a gwasanaethau er mwyn parhau'n annibynnol ym mhob agwedd ar eu bywydau.”

Mae RNIB Cymru yn ymgyrchu er mwyn i'r Llywodraeth nesaf gydnabod yr heriau y mae pobl yng Nghymru sy'n colli eu golwg yn eu hwynebu o hyd. Mae llawer o gyfleoedd i'r Llywodraeth nesaf achub y blaen yn y DU o ran polisi iechyd llygaid a chydraddoldeb.

DIWEDD

Cyswllt: Elin Edwards, [email protected] / 07802 867734.

Mae astudiaethau achos unigol ar gael. Atodir stori Penni Bestic. I ofyn am gyfweliad neu siaradwyr o'ch ardal cysylltwch â ni.

Colli Golwg yng Nghymru

Amcangyfrifir bod 110,000 o bobl yng Nghymru yn colli eu golwg. Mae colli golwg yn effeithio ar bawb o bob oedran ond yn enwedig pobl hŷn. Yng Nghymru, mae un o bob pum person 75 oed ac un o bob dau berson 90 oed a throsodd yn byw gyda cholli golwg, a disgwylir i'r nifer honno ddyblu dros y 25 mlynedd nesaf.

Ynglŷn ag RNIB Cymru

RNIB Cymru yw'r sefydliad colli golwg mwyaf yng Nghymru. Rydym yn rhoi cymorth drwy addysg, gwasanaethau pontio a gwasanaethau cyflogaeth; cyngor arbenigol drwy ein gwasanaeth hawliau lles, gwasanaeth Ar-lein Heddiw a gwasanaeth Gweledol Gwell; a chymorth emosiynol drwy ein Gwasanaeth Cyswllt Clinigau Llygaid i bobl sy'n byw â cholli eu golwg. Rydym hefyd yn ymgyrchu am welliannau i wasanaethau a chodi ymwybyddiaeth o'r problemau a wynebir gan bobl ddall a phobl â golwg rhannol. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.rnib.org.uk/cymru

Bob 15 munud, bydd rhywun yn y DU yn dechrau colli ei olwg. Ni yw Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) ac rydym yma i bawb y mae colli golwg yn effeithio arnynt - sef bron 2 filiwn o bobl yn y DU. Os oes gennych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, broblem golwg, gall RNIB helpu.