RNIB Cymru yn lansio maniffesto etholiadau Cymru 2016

Post date: 
Thursday, 28 January 2016
Category: 
Cymru

Mae RNIB Cymru wedi lansio ei faniffesto ar gyfer etholiadau 2016.  Cymeroedd ymgeiswyr o chwe phlaid rhan mewn digwyddiad hustyngau a gadeirir gan y newyddiadurwraig, Catrin Haf Jones, o ITV Cymru. Cyn y digwyddiad rhoddwyd sbectol “sim specs” dros lygaid yr ymgeiswyr er mwyn iddynt brofi sut beth yw dod o hyd i'r ffordd heb eu golwg.

Mae RNIB Cymru yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i weithredu i wella bywydau pobl ddall a phobl â golwg rhannol a’r rheini y mae perygl y byddant yn colli eu golwg ac i fabwysiadu’r polisïau yn ei faniffesto.

Rhai o alwadau maniffesto RNIB Cymru:

  • Dylid sicrhau bod targedau triniaeth ym maes offthalmoleg yn dargedau deallus.
  • Cyllid cynaliadwy er mwyn darparu Gwasanaethau Swyddogion Cyswllt Clinigau Llygaid ym mhob Bwrdd Iechyd Lleol.
  • Dylid sicrhau bod Athro Cymwys Nam ar y Golwg (QTVI) ar gael i bob plentyn dall a phob plentyn â golwg rhannol
  • Bod gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yn hygyrch gyda chyhoeddiadau sain ar fysiau, coetsys a threnau.
  • Ymrwymiad i wybodaeth hygyrch, trefniadau cyfathrebu a’r amgylchedd adeiledig.

Mae RNIB Cymru yn ymgyrchu er mwyn i bob plaid bod yn uchelgeisiol ac i achub y blaen ar weddill gwledydd y DU o ran polisi iechyd llygaid a chydraddoldeb.

Dywedodd Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru:

“Bob dydd yng Nghymru mae pum person arall yn dechrau colli eu golwg. O'r holl synhwyrau, ein golwg yw'r un rydym yn ofni ei golli fwyaf a thros y 25 mlynedd nesaf bydd nifer y bobl sy'n colli eu golwg yn dyblu.

“Ni ddylai unrhyw un golli ei olwg am fod apwyntiad wedi'i ganslo neu ei ohirio. Dyna pam mai un o'n blaenoriaethau yn y maniffesto yw sicrhau bod cleifion yn cael apwyntiadau a thriniaeth mewn modd amserol. Bydd gwell canlyniadau mewn offthalmoleg yn arwain at well canlyniadau iechyd yn gyffredinol ac yn sicrhau arbedion mewn rhannau eraill o'r gwasanaeth iechyd.

“Mae colli eich golwg yn effeithio ar bob agwedd ar eich bywyd, o gael addysg i ddod o hyd i swydd i ddal y bws i'ch archfarchnad leol. 

“Rydym yn awyddus i sicrhau, yn ystod tymor nesaf y Cynulliad Cenedlaethol, y gall pobl ddall a phobl â golwg rhannol gael gafael ar gymorth a gwasanaethau er mwyn parhau'n annibynnol ym mhob agwedd ar eu bywydau. Rydym am i bobl gael y cymorth sydd ei angen arnynt yn y clinig llyfaid pan fydd ein angen arnynt ac rydym am sicrhau bod pob un yng Nghymru yn gofalu am eu llygaid.” 

Lawr lwythwch y Maniffesto