Cymru news

Darllenwch am newyddion a digwyddiadau diweddaraf RNIB Cymru

Mae ein tîm Chyfathrebu yng Nghymru yn ymdrin â holl ymholiadau'r wasg. Rydym yn fodlon helpu neu roi sylw, neu gallwn ddarparu llefarwyr dwyieithog ac astudiaethau achos.

Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr datganiadau i'r wasg, neu os ydych yn newyddiadurwyr gydag ymholiadau penodol am ein gwaith yng Nghymru, cysylltwch ag Elin Edwards, 029 2082 8562 neu [email protected]

 • ""

  Diwrnod y Llyfr 2019: Cyngor Llyfrau Cymru’n cyhoeddi dau deitl i helpu dathlu darllen gyda phlant

  Welsh

  Mae Diwrnod y Llyfr ar fin cyrraedd, ac fel rhan o’r dathliadau ar 7 Mawrth mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi teitlau dau lyfr arbennig yn Gymraeg i blant a fydd ar werth am £1 yn unig.

  Y Cyngor sy’n cydlynu ymgyrch Diwrnod y Llyfr yng Nghymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Y llynedd oedd y tro cyntaf i lyfr Cymraeg gael ei gynnwys yn yr ystod arbennig o lyfrau am £1. Eleni, bydd y teitlau Cymraeg hefyd ar gael am y tro cyntaf ar ffurf llyfrau llafar, braille a phrint bras, diolch i gefnogaeth RNIB Cymru.

 • RNIB Cymru yn galw ar Gyngor Casnewydd i wrthdroi’r penderfyniad i dynnu yn ôl o wasanaeth Sencom

  Welsh

  Mae RNIB Cymru yn dod ynghyd â sefydliadau colled golwg eraill yng Nghymru i herio penderfyniad a wnaed gan Gyngor Dinas Casnewydd i dynnu yn ôl o wasanaeth Sencom. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhoi cymorth i blant ag anghenion synhwyraidd a chyfathrebu ar draws ardal Gwent o adeg eu geni nes iddynt droi’n 19 oed.

  Mae’r Cyngor wedi cynnig darparu gwasanaeth amgen, ond mae gennym nifer o bryderon am yr effaith y gallai hyn ei chael ar blant a phobl ifanc â cholled golwg yn ardal Gwent.

  Dyma’n prif bryderon:

 • Male patient before cataract surgery in hospital talking to smiling nurse

  Trawsnewid gofal llygaid: blaenoriaeth i bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf o fynd yn ddall

  Welsh

  Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, y bydd y cleifion gofal llygaid yng Nghymru sy’n wynebu’r risg fwyaf o fynd yn ddall yn cael eu blaenoriaethu. Bydd hyn yn golygu y bydd modd iddynt gael eu trin yn gynt gan y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, diolch i fuddsoddiad o £3.3m gan Lywodraeth Cymru i drawsnewid gwasanaethau.

 • RNIB Connect

  Welsh

  Cymuned amrywiol yw RNIB Connect sy’n cael ei harwain gan bobl ddall ac â golwg rhannol, sy’n tynnu ynghyd unrhyw un a effeithir gan golled golwg. Mae’n rhoi cyfle i bobl ddod at ei gilydd i gynorthwyo’i gilydd yn ogystal ag i gymdeithasu ac ymgyrchu dros newid.

  Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan gyda RNIB Connect, gan gynnwys cyfarfod â phobl eraill wyneb yn wyneb neu ar-lein i rannu eich profiadau. Gallwch hefyd dderbyn y cylchgrawn chwarterol, Connect, ar ffurf hygyrch yn ogystal â gwrando ar radio a phodlediadau Connect.

 • Western Bay logo

  Gweithdy dementia, colli golwg a'r amgylchedd byw

  Welsh

   

  Mae gwaith ymchwil gan yr RNIB yn dangos y bydd 1 ymhob 3 o'r 35,000 o bobl yng Nghymru sydd â dementia yn colli rhan fwyaf o'u golwg, a bydd golwg cyfran fawr o'r gweddill naill ai'n dirywio neu ni fyddant yn cael diagnosis am eu problemau golwg.

  Mae Visibly Better Cymru, gyda chymorth 'Cronfa Gofal Integredig Dementia Bae'r Gorllewin' yn cynnig gweithdai am ddim sydd wedi'u hanelu at staff cartrefi gofal; gofalwyr yn y teulu a Therapyddion Galwedigaethol yn rhanbarth Bae'r Gorllewin ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Subscribe to Cymru news